Browsing by Author วิทยากร เชียงกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การต่อสู้ระหว่างนโยบายปฏิรูปเสรีและนโยบายพิทักษ์สถานะเดิมแบบอนุรักษ์นิยมวิทยากร เชียงกูล
2525การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมเกษตรภาคกลาง : ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม 2503-2523วิทยากร เชียงกูล
2526บทบาทของทุนต่างชาติ รัฐ และกฎุมพีในการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรภาคกลาง (2503-2523)วิทยากร เชียงกูล
2529มิเชล ฟูโกต์ : ทัศนะต่อปัญญาชนวิทยากร เชียงกูล
2534วิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอในประเทศไทย ภาค 2 การวิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอนอกภาคเกษตรณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; ชเนฏฐ ว. ขุมทอง; พรเทพ พัฒธนานุรักษ์; วิทยากร เชียงกูล; วิวัฒนชัย อัตถากร
2528ศัพท์เศรษฐกิจการเมืองวิทยากร เชียงกูล
2527แรงงานรับจ้างและทุนมาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883
2526แรงงานรับจ้างและทุนมาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883