Browsing by Author วิทยา จันทสูตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การกระจายของเอทานอลในเนื้อสมองและในเลือด ของผู้เสียชีวิตชาวไทยภัทรพร ชดช้อย
2533การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในหนูขาวเสาวภา ลิมป์พานิชกุล
2536การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของอัลคาลอยด์จากสมุนไพร จากเสือทุ่งในหนูขาวเพียงใจ เจิมวิวัฒน์กุล
2549ผลของ 1,7-ไดฟีนิล-4,6-เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวพจณีย์ พ่วงไพโรจน์
2540ผลของ 6-ดีออกซีคลิโตเรียซีทอล จากต้นหนอนตายหยากต่อการทำงาน ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวมรกต อมรรัตนายุทธ์
2550ผลของ 8(14),15-ไอโซไพมาราไดอีน-3 เบต้า,18-ไดออลต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูแรทกวินธิดา จียาศักดิ์
2541ผลของ CU-763-15-13 ต่อหน้าที่ทางชีวพลังงานของไมโตรคอนเดรียแยกจากตับหนูขาวอุ่นเรือน แก้วพินิจ
2534ผลของ2-เมท็อกซี่-1, 4-แนพโทควิโนน ที่มีต่อกระบวนการหายใจของไมโตคอนเดรียยุพดี วาณิชยชาติ
2546ผลของอนุพันธ์ เอน เฮพาทาโนอิล ไนโตร เมตา เมทอกซี อะนิไลด์ ต่อฤทธิ์อันคัปปลิงของยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่เสตอรอยด์ ที่มีต่อกระบวนการการหายใจของไมโตคอนเดรียวราณี กาญจนวนิชกุล
2543ผลของอนุพันธ์ของเอ็น-เอซิลอะมิโนไพริดีน ต่อสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสและกระบวนการหายใจของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวอัญชิษฐา ทิพยวงศ์วิจิตร
2545ผลของอนุพันธ์เอซิลอะมิโนไพริดีนและเอซิลอะนิลีต่อหน้าที่กระบวนการหายใจของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวหทัยรัตน์ เขื่อนเสน
2547ผลของอีพิแกลโลคาทีชินแกลเลตต่อกระบวนการหายใจและสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวพรทิพา ตระการรังสี
2549ผลของเคอร์เซตินและนารินเจนินต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวจิรภา จังกาจิตต์
2529ผลของไพเพอรีนที่มีต่อปฏิกริยาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาววันทนา เหรียญมงคล
2531ฤทธิ์อันคุปปลิงของแอนซิสโตรเทคโตรีนต่อกระบวนการหายใจ และออกซิเดทีฟ ฟอสฟอริลเลชันของไมโตคอนเดรียวิบูลย์ ธานสกุล
2533อิทธิพลของโลหะหนักบางชนิด ที่มีต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับของหนูขาวศรีอโศก กังวาลไกล