Browsing by Author วิภา ด่านธำรงกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วิภา ด่านธำรงกูล; สมชาย อิสระวาณิชย์; รัตนา สินธุภัค; วราพรรณ ด่านอุตรา; วัฒนา อู่วาณิชย์
2538การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล
2558การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสังคมที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ กาย จิตและสังคมระยะที่ 1: รายงานการวิจัยวิภา ด่านธำรงกูล; สโรชินี แจ้งมงคล; เพ็ญพักตร์ อุทิศ; ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ ดูบูโลซ์
2539การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ภัสสร ลิมานนท์; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล; วราภรณ์ บุญศิริ; อรุณ บุญศิริ; จงจิตต์ ใจยอด; วีระศักดิ์ ใจยอด; มนตรี ขันไชย; มณฑกานต์ ขันไชย; พิษณุ รักสกุลกานต์; ปิยะพร ทาคำถา; Griensven, Godfried J.P van; มยุรี นกยูงทอง
2538การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล
2543การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์ชนิดา พลานุเวช; ศศิธร แจ่มถาวร; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล; ปิยะพร ทาคำถา; ประสิทธิ์ อินต๊ะ
2538ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช
2539ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัยวิภา ด่านธำรงกูล; อุษณีย์ พึ่งปาน; ศศิธร แจ่มถาวร
2541ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในภาคเหนือของประเทศ ต่อระบบสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตความรับผิดชอบอุษณีย์ พึ่งปาน; วิภา ด่านธำรงกูล
2541ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัยอุษณีย์ พึ่งปาน; วิภา ด่านธำรงกูล; ชนิดา พลานุเวช; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
2544สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไขอดิศวร์ หลายชูไทย; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล; อุษณีย์ พึ่งปาน; อังกาบ กอศรีพร; รัตนา จารุเบญจ; กอบกุล สามัคคี; นิตยา กัทลีรดะพันธ์; สุริยา วีรวงศ์; อังคณา ชินเดช