Browsing by Author วิศณุ ทรัพย์สมพล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540Information technology ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยใช้อินเตอร์เนตธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล
2560กรอบการประเมินผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงสำหรับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในสถานที่บริการทางหลวงบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษวัชรพล วิศาลบรรณวิทย์
2552กรอบการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของสายทางที่เหมาะสมในแต่ละยุทธศาสตร์ชานนท์ อมรชัยศักดา
2543การกำหนดคาบเวลางานเสริมผิวแอสฟัลท์โดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของถนนกชกร โง้วศิริ
2555การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเสื่อมสภาพของโครงสร้างทางในการวางแผนงานบำรุงทางโดยวิธีวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานทวี ก่อพงศ์เจริญชัย
2542การประเมินความเสียหายจากความล่าช้าในการก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อผิวจราจรศาศวัต ภูริภัสสรกุล
2552การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; วัชระ เพียรสุภาพ; นพดล จอกแก้ว
2548การพัฒนาแนวทางสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนวุฒินันต์ เศลาอนันต์
2549การพัฒนาแบบจำลองการวางแผนงานบำรุงรักษาผิวทางในถนนที่มีปริมาณการจราจรต่ำวัชรคม โภคารัตนานันท์
2547การพัฒนาแบบจำลองการเสื่อมสภาพของผิวทางลาดยางในถนนที่มีปริมาณการจราจรต่ำโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟวีระชัย วงษ์วีระนิมิตร, 2523-
2551การพัฒนาแบบจำลองการเสื่อมสภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตของทางหลวงในประเทศไทยด้วยกระบวนการลูกโซ่มาร์คอฟสิรินธร์ สืบจากรอด
2545การวางแผนงานบำรุงรักษาผิวทาง โดยใช้แบบจำลองค่าใช้จ่ายต่ำสุดที่เหมาะสมณัฐพล ทองกู้เกียรติกูล, 2522-
2556การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสียดทานและความลึกโพรไฟล์เฉลี่ยของผิวทางเพื่อสนับสนุนการวางแผนงานบำรุงทางนันทวัฒน์ ลือสิงหนาท
2545การวิเคราะห์ประสิทธิผลและแนวทางการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทางประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์
2547การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้สัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้าง และแนวทางป้องกันในโครงการของภาครัฐในประเทศไทยวิศรุต เศรษฐบุตร
2549การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานของโครงการจัดการขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียชุมชนรังสฤษดิ์ พรมประสิทธิ์
2556การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานระหว่างถนนแอสฟัลต์และถนนคอนกรีตยุทธนา ปัญจธนศักดิ์
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสียดทานและค่าความลึกโพรไฟล์เฉลี่ยของผิวทางเพื่อใช้ในการจัดการความเสียดทานของผิวทางในระดับโครงข่ายณภัทร เจนบวรกิจ
2545การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจ้างภาคเอกชนในการสำรวจและออกแบบงานทางณัฐพล แก้วเจริญวงศ์
2540การสำรวจการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหารงานก่อสร้างวิศณุ ทรัพย์สมพล; ธนิต ธงทอง