Browsing by Author วิเชฏฐ์ คนซื่อ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การกระจายในแนวดิ่งและอาหารของอึ่งอ่างก้นขีด Kaloula mediolineata (Smith, 1917) ในอำเภอสามเงา จังหวัดตากกันย์ นิติโรจน์
2555การประเมินสุขภาวะของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศทะเล : รายงานผลการดำเนินงานจิรารัช กิตนะ; นพดล กิตนะ; ผุสตี ปริยานนท์; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; ธงชัย ฐิติภูรี; รชตะ มณีอินทร์; ศราวุธ โกมุทธพงษ์; วินัย กล่อมอินทร์, พล.ร.ต.
2558การประเมินสุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศเกาะ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์; รัชต โปชยะวณิช; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; รชตะ มณีอินทร์; ยุพาพร วิสูตร; ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์; ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี; สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์
2554การศึกษาความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ : รายงานวิจัยวิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์
2550การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และพื่นที่ข้างเคียงผุสตี ปริยานนท์; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ศานิต ปิยพัฒนากร; อนุสรณ์ ปานสุข
2554การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัยวิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์
2554การสำรวจเบื้องต้นถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai hill, 1974 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี : รายงานวิจัยวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2554การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุผุสตี ปริยานนท์; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; พงชัย หาญยุทธนากร; นพดล กิตนะ; จิรารัช ศรีจันทร์งาม; ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
2558การเข้าใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ปีที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงานวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2558การแปรผันทางพันธุกรรมและการประเมินความเป็นไปได้ในการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างอึ่งน้ำเต้า (Microhyla fissipes) อึ่งข้างดำ (M. heymonsi) และอึ่งลายเลอะ (M. butleri) ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยใช้นิวเคลียร์ยีนเป็นดีเอ็นเอเครื่องหมายในการตรวจ : รายงานผลการดำเนินงานอัมพร วิเวกแว่ว; วิเชฏฐ์ คนซื่อ
2555การแปรผันทางพันธุกรรมและการประเมินความเป็นไปได้ในการผสมต่างสายพันธุ์ระหว่างอึ่งน้ำเต้า (Microhyla fissipes) อึ่งข้างดำ (M. heymonsi) และอึ่งลายเลอะ (M. butleri) โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบางส่วนของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอในการตรวจสอบในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัยอัมพร วิเวกแว่ว; วิเชฏฐ์ คนซื่อ
2554การโคลนยีนกำหนดการสร้างเปปไทด์ ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริภัทรดร ภิญโญพิชญ์; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์
2552ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรีพัชร ดนัยสวัสดิ์
2553นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่านสุทธิณี เหลาแตว
2555บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตรวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2556บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตรวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2554ปรสิตในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.มาลินี ฉัตรมงคลกุล; พงชัย หาญยุทธนากร; ชิดชัย จันทร์ตั้งสี; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์
2557ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัยชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์
2558สุขภาวะ การเจริญเติบโต และสถานภาพประชากรของเต่ากระ Eretmochelys imbricata ที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; ผุสตี ปริยานนท์; มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย; ยุพาพร วิสูตร; ธฤษวรรณ ไตรจิตร์; รังษิมา ผิวผ่อง; รชตะ มณีอินทร์; ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี; ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ; ธงชัย ฐิติภูรี; สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์; พิชญุตม์ ฤกษนันทน์; พชร สิทธิชีวภาค
2550โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)จริยา เล็กประยูร; กำธร ธีรคุปต์; สมศักดิ์ ปัญหา; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิช; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; อาจอง ประทัตสุนทรสาร; ดวงแข สิทธิเจริญชัย; นพดล กิตนะ; ภัทรดร ภิญโญพิชญ์; นิพาดา เรือนแก้ว; ชัชวาล ใจซื่อกุล; ปิโยรส ทองเกิด; จิรศักดิ์ สุจริต; นนทิวิชญ ตัณฑวณิช; มารุต เฟื่องอาวรณ์