Browsing by Author วิเชียร เกตุสิงห์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนภัทริยา พัฒนางกูร
2545การพัฒนาและการวิเคราะห์กลุ่มพหุของโมเดลคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนิสารัตน์ ตรีโรจน์อนันต์
2528การวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการการใช้สื่อการสอนของผู้สอน ในโรงเรียนนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นระนอง เจริญศักดิ์
2523การศึกษาบทบาทของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับฝ้ายพันธุ์ใหม่ ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมายุพดี ชัยภักดิ์
2525การศึกษาพฤติกรรมการรับฟังวิทยุกระจายเสียง และความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของประชาชนในเขตเมืองและชนบท จังหวัดพิษณุโลกสมมิตร โชติแก้ว
2531การใช้หนังสือของห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนครสมศรี ปรางค์ประทานพร
2530ความต้องการของผู้บริหารในการจัดและการใช้สารสนเทศทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดวิภา แก้วสังข์ทอง
2529ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหารสุรีพร เมืองอ่ำ
2544ความไม่เสมอภาคของการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานณัฐจรีย์ กาญจนรจิต, 2522-
2531ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมในโครงการการศึกษา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีโกศล คำเติม
2524พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกาแฟของเกษตรกร กิ่งอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรพรพิมล วรดิลก