Browsing by Author วิโรจน์ ดาวฤกษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบนา (Rana tigerina) และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธ์; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์
2532การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; สุดสนอง ผาตินาวิน; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธ์; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์
2532การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; สุดสนอง ผาตินาวิน; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธ์; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์
2545การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์; ปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร; มนตรี ชูวงษ์
2530การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; สีมา ชัยสวัสดิ์; อารมณ์ รัศมิทัต; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; ลิขิต ปรียาวงศากุล
2529การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; อารมณ์ รัศมิทัต; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; วิโรจน์ ดาวฤกษ์
2541การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาลเพื่อหาอายุหินของหมวดหิน ภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์; ปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร
2554การแปลภาพโทรสัมผัส เพื่อทำแผนที่ธรณีวิทยา บริเวณตอนเหนือของ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาพงศ์สิทธิ์ จงเรืองลาภ
2542ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; รัศมี สุวรรณวีระกำจร; สงัด พันธุ์โอภาส
2528วิธีการปรับปรุงดินชุดบางประกงโดยทำนายกร่องในเชิงความเป็นกรดจารุณี หวังสถิตสถาพร
2528วิธีการปรับปรุงดินชุดบางปะกงโดยการทำนายกร่องในเชิงความเค็มศรีวไล โอมอภิญญาณ
2552วิวัฒนาการธรณีวิทยาแปรสัณฐานประเทศไทย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก : รายงานวิจัยปัญญา จารุศิริ; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; จักรพันธ์ เจริญฐิติรัตน์; วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์; ธนา บุพพารัมณีย์
2541สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู : รายงานผลการวิจัยปัญญา จารุศิริ; สันต์ อัศวพัชระ; จักรพันธ์ สุทธิรัตน์; สมบัติ อยู่เมือง; วิโรจน์ ดาวฤกษ์