Browsing by Author วิโรจน์ อรุณมานะกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กระบวนการทำประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขวัญชนิตร สุทธิสารสุนทร, 2519-
2544กระบวนการทำประมวลศัพท์เรื่องการเติมน้ำลงชั้นบาดาลพลอยแสง เอกญาติ
2560การตรวจเทียบภายนอกหาการลักลอกในงานวิชาการโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและการวัดค่าความละม้ายของข้อความศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง
2556การตรวจเทียบภายในหาการลักลอกงานวิชาการภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนศิวพร ทวนไธสง
2559การตรวจแก้การสะกดผิดแบบเป็นคำจริงในภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองไตรแกรมพลวัฒน์ ไหลมนู
2544การตัดคำและการกำกับหมวดคำภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์นัฐวุฒิ ไชยเจริญ, 2521-
2559การพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษรสำหรับตัวบทเบรลล์ไทยปนอังกฤษ เป็นอักษรไทยและอังกฤษปกติโดยใช้วิธีการแบบผสมวีรชัย อำพรไพบูลย์
2547การพัฒนาโปรแกรมการถอดอักษรภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้คลังคำทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานวัลย์วรา ไชยฤกษ์, 2523-
2548การระบุคำไทยและคำทับศัพท์ด้วยแบบจำลองเอ็นแกรมอัครพล เอกวงศ์อนันต์
2553การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย : การศึกษาชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กรศศิวิมล กาลันสีมา
2553การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย: การศึกษาชื่อผลิตภัณฑ์ในข่าวเศรษฐกิจณัฐดาพร เลิศชีวะ
2553การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย: การใช้แบบจำลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์สนัชชา ถิระสาโรช
2559การศึกษาการแยกความหมายของคำหลายความหมายในภาษาไทยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงนัชชา ถิระสาโรช
2546การศึกษาบริบทบ่งบอกชื่อเฉพาะในภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์อมรทิพย์ กวินปณิธาน
2560การศึกษาลักษณ์ทางภาษา และรูปแบบของคำให้การจริงและคำให้การเท็จในภาษาไทยภัทณิดา โสดาบัน
2560การสร้างคลังศัพท์บอกความรู้สึกในภาษาไทยจากบทวิจารณ์ออนไลน์อิสรภาพ ล้อรัตนไชยยงค์
2551การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่สอง ด้วยวิธีการแปลสองทาง : การศึกษาปัจจัยความหลากหลายของความหมายที่มีต่อความถูกต้องของการแปลปริศนา อัครพุทธิพร
2551การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่งด้วยวิธีการแปลสองทางและการใช้พจนานุกรมที่สร้างด้วยวิธีการแตกต่างกันธนนท์ หลีน้อย
2549การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบอิงตัวอย่าง : กรณีศึกษาการแปลรายงานข่าวตลาดหุ้นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษธเนศ เรืองรจิตปกรณ์
2556การแยกอนุพากย์ภาษาไทยด้วยการใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนนลินี อินต๊ะซาว