Browsing by Author วิไล วงศ์สืบชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนารายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
2539การสื่อสารโรคเอดส์ : ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์ : รายงานการวิจัยวิไล วงศ์สืบชาติ; พัฒนาวดี ชูโต
2545การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวดี ชูโต; วิไล วงศ์สืบชาติ
2545การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนริสรา พึ่งโพธิ์สภ
2549การใช้รถยนต์ของพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อมวลัยภรณ์ ไชยศิริวัฒนากุล
2552การได้ประโยชน์จากการปันผลทางประชากร : การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
2550ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำหนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครชุลี ศรีนวล
2545ความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาในสถาบันสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลกพฤฒิภา เอี่ยมสุภาษิต
2549ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทยจารุพัสตร์ พิชิตานนท์
2546ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่านพัฒนาวดี ชูโต; วิไล วงศ์สืบชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในประเทศไทยนงลักษณ์ ทองโต
2544พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาศิริรัตน์ อุปทินเกตุ
2550พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดชลบุรีทรัพย์สตรี แสนทวีสุข
2548โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยแนวสู่การศึกษาทางนิเวศวิทยามนุษย์พัฒนาวดี ชูโต; วิไล วงศ์สืบชาติ