Browsing by Author วีระ เหมืองสิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การค้นหาจุดสนใจโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่จากรถแท็กซี่ด้วยอัลกอริทึมการจัดกลุ่มตามความหนาแน่นที่กำหนดพารามิเตอร์แบบอัตโนมัติอุไรวรรณ์ อังคะเวย์
2555การประยุกต์ใช้การโปรแกรมคำนวณแบบขนานลูกผสมกับการจำลองสึนามิแบบหลายระดับความละเอียดธารนิธิ เศรษฐพานิชผล
2562การพยากรณ์เวลาการเดินทางจากข้อมูล GPSชาญวิทย์ จักรธีรังกูร
2555การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บนันทนัช ตั้งปัญจศิล
2553การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด: กรณีศึกษาการจำลองสึนามิสิทธิกร ถาวรรัตนวณิช
2555การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานพร้อมแบบจำลองด้านเวลาบนหน่วยประมวลผลกราฟิก กรณีศึกษาการจำลองสึนามิพงษ์พัฒน์ เป้าเพ็ชร์
2550การรวมเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์เข้ากับกริดปกิต กาญจนะ
2556การวิเคราะห์กราฟผู้วิจัยร่วมโดยใช้ตัววัดหลายตัวสุธีรา ภู่กลาง
2560การวิเคราะห์รูปแบบการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่จากซีดีอาร์และจีพีเอสล่ำซำ ทองสีนุช
2556การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากทวิตเตอร์ในเชิงภูมิศาสตร์บนกูเกิลเอิร์ธอิสราภรณ์ วิทยวิรานนท์
2558การสร้างประชากรไทยสังเคราะห์ในระดับบุคคลและระดับครัวเรือนณัฐพร วัฒนสุทธิ
2556การสอบถามและรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจงพื้นที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศพลังมวลชนโดยใช้ทวิตเตอร์เอพีไอเลอศักดิ์ บุญเพ็ง
2556การสำรวจและสร้างแผนที่ความพร้อมใช้งานของเครือข่ายด้วยคราวด์ซอร์สซิ่งธภัทร หมู่ภัทรโรจน์
2548การเชื่อมต่อเครือข่ายกริดและเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์กิตติศักดิ์ ถนอมธีระนันท์
2555การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยการประมวลผลแบบกระจายวนพงศ์ แก้วสิงห์
2555การแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงเวลาบนพื้นฐานของพีระมิดข้อมูลแบบหลายระดับความละเอียดและหลายระดับเวลาจตุรงค์ ลีลาวัฒนพาณิชย์
2550การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจายเปรมจิต อภิเมธีธำรง
2550การโปรแกรมเว็บด้วยตารางร่วมธีรยุทธ โกสินทร์
2564ต้นแบบนวัตกรรมกระบวนการในการวิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมของสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถแท็กซี่ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครพิชามญช์ เขียวทอง
2561นวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการฟาร์มกุ้งของเกษตรกรรายย่อยภายใต้กลุ่มสหกรณ์ธนภัทร ยีขะเด