Browsing by Author ศจี จันทวิมล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527ชนิดา จริยาพรพงศ์
2539การดำเนินงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปัณฑารีย์ วีระพันธ์
2535การดำเนินงานและการใช้สิ่งพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสา เหลืองทองคำ
2530การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดประชาชน ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนพัชรา เต็งรังสรรค์
2518การประเมินค่าวารสารภาษาไทยที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์มารศรี ศิวรักษ์
2526การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
2528การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต และงานวิจัยของอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังกมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร
2527การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารธรรมศาสตร์วรรณา โตพิบูลย์พงศ์
2524การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุจิตรา เฟื่องวรรธนะ
2518การศึกษาความสนใจและความต้องการในการอ่านวรรณกรรมสังคมศาสตร์ไทยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพรทิพย์ วัฒนสุวกุล
2522การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดกระทรวงศึกษาธิการเพชราภรณ์ ทรัพย์ถือสัตย์
2520การศึกษาสภาพและการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยรัตนา เตชะวสัญญู
2522การสำรวจการใช้บริการสำนักบรรณสารการพัฒนาของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สุภาภรณ์ สังข์ศรี
2522การสำรวจสภาพและการใช้ห้องสมุดธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานครดรุณี ณ ลำปาง
2539การแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกในกรุงเทพหานครพนิดา พ่อค้าเรือ
2524การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยจีระ อินทโกสุม
2528การใช้บริการห้องสมุดในสถานศึกษา พระคริสตธรรมในกรุงเทพมหานคร ของอาจารย์และนักศึกษาวรรณา ชานวิทิตกุล
2538การใช้สารนิเทศของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพิณทิมา เลิศสมบูรณ์
2539การใช้สารนิเทศของอาจารย์สถาบันราชภัฏกรรณิการ์ มูลทวี
2527การใช้สิ่งพิมพ์รัฐบาลของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณาวุฒิ เทียมทอง