Browsing by Author ศรัณย์ กิจนิธิกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2547งานพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารรายวิชาและหลักสูตร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศรัณย์ กิจนิธิกุล
2549โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐเหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; นันทพร ลีลายนกุล; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์; ศรัณย์ กิจนิธิกุล
2550โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลางเหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์; ศรัณย์ กิจนิธิกุล; พลภัทร์ จินตโกวิท