Browsing by Author ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสนผ่องศรี เงินมูล
2533การกำหนดแนวแบ่งเขตภูมิภาคระหว่างภาคกลาง และภาคเหนือสุนีย์ แจ้งแจ่มจิตต์
2549การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สุทธิพงษ์ มีใย
2535การจำแนกประเภทเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทิพวรรณ ประยงค์รัตน์
2527การบรรเทาอุทกภัยของกรุงเทพมหานครโดยใช้ทุ่งเก็บกักน้ำชั่วคราวศรีสอาด ตั้งประเสริฐ
2537การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนก่อนการสำมะโนประชากร : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรีปฏิมากร สระน้ำ
2532การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่มารศรี บุณยเวทย์
2528การวิเคราะห์ปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานป่าสักใต้ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ
2533ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร กับการพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาหมู่บ้านคีมและคูเมืองสามัคคีธรรม จังหวัดสิงห์บุรีจิรวรรณ จิรไกรศิริ
2546บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการสร้างแบบจำลองอุทกวิทยาเพื่อการวิเคราะห์และทำแผนที่น้ำหลาก : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเพชรบุรีปิยาอร เวชษี
2548ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์อิงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ชาตรี อิศราพฤกษ์
2537ระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรีวรพจน์ สอนสวัสดิ์
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานครอุดม อัศวชัยพร
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518-
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจเลือกลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอารยารัตน์ หล่อสิงห์คำ
2549ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงาสรศักดิ์ บุญประดับ
2548ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเวลาจริงเพื่อการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรีคณิน พิริยะกิจไพบูลย์
2525รายงานผลการวิจัยแบบจำลองการพัฒนาเกษตรกรรมโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนระยะสอง ที่โครงการชัณสูตรศรีสอาด ตั้งประเสริฐ; เสรี เศวตเศรนี
2543รูปแบบทางพื้นที่ของระบบเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิติศักดิ์ แวววับ
2549ลักษณะทางพื้นที่ของปริมาณน้ำของแม่น้ำในประเทศไทยฉัตรชัย จันทร์แย้ม