Browsing by Author ศักดา ธนิตกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 82  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559WTO กับ ศีลธรรมอันดีของประชาชน: ศึกษากรณีการห้ามนำเข้าและวางตลาดผลิตภัณฑ์จากแมวน้ำของสหภาพยุโรปณัจฉริยา โฉมงาม
2542WTO กับการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อคุ้มครองทรัพยากรร่วมของโลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์จากกุ้งจากประเทศไทยจิราวัลย์ คชฤทธิ์
2557กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย : ศึกษาสินค้าเลือดวราวัลย์ หวังสะดวก
2559กฎหมายล้มละลาย กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรพัชรดา พุกสุริย์วงศ์
2557กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้แก้วมุกดา สุขยุคล
2549กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร : ศึกษากรณีผลกระทบจากโรคระบาดไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทยสุมาลี จำเริญ
2549กรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับบริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดินในประเทศไทยวรุณยุพา ศาลาสุข
2558การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ
2549การขออนุญาตกระทำการจำกัดการแข่งขัน : ศึกษากรณีการห้ามมิให้ทำธุรกิจกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมยานยนต์สุเมธ นาควโรดม
2555การนำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กฎหมายไทย : รายงานวิจัยศักดา ธนิตกุล
2554การนำเหตุหลุดพ้นความรับผิดโดยเคร่งครัดของผู้ประกอบการยามาใช้ในกฎหมายไทยภัทราพรรณ เชื้อจินดา
2546การปฏิรูปสื่อโทรทัศน์ไทยและกรอบทางกฎหมาย : ศึกษาโครงสร้างและแนวโน้มของตลาดเศรษฐบุตร มฤทจินดา
2543การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุนชุมพร ปัจจุสานนท์; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน; ศักดา ธนิตกุล; ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์; โสตถิธร มัลลิกะมาส; เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์; ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์; สุภาสินี ขมะสุนทร; กฤษณี มาศรีจันทร์; รณิดา วงศ์พานิช; นฐมลย์ พงษ์รอจน์
2556การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทยนันทินี สุนทรพิมล
2557การพัฒนาการกำกับดูแลด้านราคาภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
2557การพัฒนาระบบการกำกับดูแลความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์
2547การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าวรานนท์ อมรธำรง
2546การศึกษาเปรียบเทียบการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการควบกิจการระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอรอนงค์ ม่วงพันธ์
2549การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชส์กับข้อสัญญาจำกัดสิทธิห้ามผู้รับอนุญาตแข่งขันในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ : บทเรียนสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักดา ธนิตกุล
2558การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วมปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล