Browsing by Author ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การขยายบทบาทของธนาคารออมสินต่อการพัฒนาสินเชื่อที่อยู่อาศัยอรรถกฤต อังคะพินทุ
2540การคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจจัดสรรที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาเอสโครว์ไพรัช วิเศษศิริลักษณ์
2537การจัดหาที่อยู่อาศัยของลูกจ้างแรงงานย่านอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอพระประแดง จ. สมุทรปราการประภาศรี จิตพัฒนไพบูลย์
2538การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมถนนสายหลัก : ศึกษากรณีถนนรัชดาภิเษก ช่วงตั้งแต่สี่แยก อ.ส.ม.ท. ถึงทางแยกต่างระดับรัชวิภาวดียงยุทธ ตรีรัตนพิทักษ์
2549การปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนคร นครปฐมพัชรียา จารุพุทธิศิริพจน์
2547การปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนชายทะเลเทศบาลเมืองชลบุรีนพดล ส้มจีนเทศ, 2513-
2553การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเทศบาลนครตรังสรศักดิ์ ชิตชลธาร
2545การพึ่งพาตนเองของโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเมืองทองธานีวรพล อยู่สุข
2546การวางแผนพัฒนาสถานีรถไฟกลางบางซื่อและบริเวณโดยรอบเชาวลิต สิมสวย
2531การศึกษาการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นศศิวิมล วรรณแก้ว
2530การศึกษาเบื้องตันเพื่อการวางแผนโครงสร้าง ของจังหวัดขอนแก่นเบญจพล ศักรภพน์
2529การศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองภาคใต้พงศ์พรรณวดี จินดา
2529การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตบางกะปิจินตนา นพพันธ์
2532การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ อันเนื่องจากการขยายตัวของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษา ชุมชนบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีภัทรินทร์ หงษ์ทอง
2537การศึกษาแนวทางการวางแผนโครงสร้างจังหวัดราชบุรีสมภูมิ พูลเพิ่มทรัพย์
2531การศึกษาแนวทางการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัว ของเทศบาลเมืทองดี ฤทธิ์วิรุห์
2547การศึกษาโครงข่ายตลาดและความเชื่อมโยงของตลาดกลางข้าวและพืชไร่ในภาคตะวันออกตอนบนมัชฌิมนต์ แสงรุ่งสว่าง
2549ขนาดและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เหมาะสมของสถานีตำรวจนครบาลอัครวัต เจียมไชยศรี
2526ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามศักดา อารุณี
2537บทบาทของตลาดรองเงินกู้ที่อยู่อาศัยในการพัฒนาระบบการเงินเคหการทัฬห์ สิริโภคี