Browsing by Author ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลองอุปสงค์โดยตรงพิชญา ศรีทองทิม
2549การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนรองสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
2556การวิเคราะห์การเดินทางเข้าถึงสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษในกรุงเทพมหานครพลฉัตร ยงญาติ
2550การวิเคราะห์ผลกระทบของความสามารถในการเข้าถึงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พาณิชยกรรม ในกรุงเทพมหานครด้วยวิธีเศรษฐมิติเชิงพื้นที่ไกวัล วัฒนา
2553การวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง : กรณีศึกษาอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธรนิติพล อัมพันศิริรัตน์
2559การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการจอดแล้วจรในกรณียกเลิกจุดจอดแล้วจรหมอชิตดาวัต กิตติธรรมวงศ์
2549การศึกษามาตรการจัดการที่จอดรถในย่านศูนย์กลางการพาณิชย์ : กรณีศึกษาศูนย์การค้าสยามสแควร์กิตติภูมิ กิตติวังชัย
2549การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางภายหลังการเปิดให้บริการ ของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ : การศึกษาก่อนและหลังของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน ในกรุงเทพมหานครจรินทร์ กังใจ
2548ความสามารถในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : กรณีศึกษาผู้เดินทางไปทำงานในเขตเมืองกรุงเทพมหานครภัทรพร เนติปัญญา, 2523-
2553ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยผลกระทบทางเสียงจากท่าอากาศยาน : กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณหภูมิอภิพัฒน์ คล้ายคลึง
2554ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในด้านคมนาคมขนส่งในประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครกฤติญา นิมมานรดี
2558ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนมาใช้ระบบจอดแล้วจรอย่างต่อเนื่อง: กรณีศึกษาจุดจอดแล้วจรกรุงธนบุรีณิชาบูล มณีน้อย
2548ผลกระทบของความสามารถในการเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อราคาอาคารชุดที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครอภิชาต อึ้งประเสริฐ
2559ผลกระทบของคุณลักษณะของจุดจอดแล้วจรต่อพื้นที่อิทธิพลของจุดจอดแล้วจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจักรพงค์ หาญสงคราม
2561ผลกระทบของปัจจัยเชิงพื้นที่ต่อราคาคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนิธิกร เชื้อเจ็ดตน
2561ผลกระทบของลักษณะมาตรฐานรถโดยสารและสถานะทางกฎหมายของผู้ประกอบการต่อสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารในประเทศไทย : กรณีศึกษา รถโดยสารระหว่างจังหวัดเส้นทางหมวด 3ปณิธิ สามนคร
2557ผลของลักษณะด้านเศรษฐกิจสังคมและที่พักอาศัยต่อการเลือกเดินทางด้วยยานยนต์ส่วนบุคคลของครัวเรือนในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจักรพันธ์ จุลละโพธิ
2557แบบจำลองรายได้ของสถานีรถโดยสารในประเทศไทยศิริพงษ์ เย็นใจ
2556โครงสร้างต้นทุนรถตู้โดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสุรเดช สุจริตกุล