Browsing by Author ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไปสุพัฒน์ สุกมลสันต์; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2544การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2536การวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขข้อผิดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เหมาะสมที่สุด :|bรายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์; วิภาดา อิงคนาท; เปรมจิตต์ ศรีเมฆานนท์; เยาวรีย์ ประเสริฐภักดี; ยุพิน โภคฐิติยุกต์
2535การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2544ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนสอบแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFLศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; กรองแก้ว กรรณสูต; สุภาณี ชินวงศ์
2543ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไป ทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFLศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; กรองแก้ว กรรณสูต; สุภาณี ชินวงศ์
2526ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1กาญจนา ปราบพาล; กุลยา คัมภิรานนท์; บุญศิริ อนันตเศรษฐ์; ภัสสร สิงคาลวณิช; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2538ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2533แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้องสุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; อมตา เวชพฤติ; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์
2533แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้องสุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; อมตา เวชพฤติ; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์