Browsing by Author ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
20/7/2018Tobacco Use, Health Care Utilization, Household Expenditure and Smoking Cessation in China-
2539การวิเคราะห์การกระจายรายได้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2529-2535วิริยา โชคมหาสิน
2547การวิเคราะห์ต้นทุนและการประหยัดต่อขนาดของการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงในประเทศไทยกมล ไพศาลศิริวัฒน์, 2523-
2550การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของมาตรการควบคุมไข้หวัดนกในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีชัชชัย ทวีทรัพย์
2527การวิเคราะห์ทางสถิติในการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการไปทำงานต่างถิ่นศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
2551การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการจัดลำดับความสำคัญในชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่ทำการวิจัยในประเทศไทย : รายงานวิจัยศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; พิรัส ประดิษฐวณิช
2543การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการปรับปรุงพันธ์พริกให้ต้านทานไวรัสกุลภรณ์ อันนานนท์
2555การวิเคราะห์รูปแบบค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ก่อนและหลังโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านันทศักดิ์ มะลิลา
2535การศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภาค ของประเทศไทยโดยการกำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในระดับภาคธเนศ มหัทธนาลัย
2537การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการเป็นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
2544ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมพลพัธน์ โคตรจรัส
2530คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยอิศรา ศานติศาสน์; มณีศรี พันธุลาภ; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; ศิริมา บุนนาค; อาคม ใจเหล็ก; นวลน้อย ตรีรัตน์
2557ทัศนคติต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการวลัญช์ ธาราชมภู
2539ประสิทธิผลของเครื่องมือทางการเงินเพื่อควบคุมเป้าหมาย ของระบบเศรษฐกิจสุรัช จะยะสกุล
2548ผลกระทบของข้อตกลงการค้าสตรีต่อการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยพีรดนย์ ตระกูลมีโชคชัย
2539ผลกระทบของค่าใช้จ่ายภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่อรายได้ต่อหัว ในระดับภาคของประเทศไทยนิยะดา อภิชาติกาญจนากุล
2529โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อมรา พงศาพิชญ์; สุวัฒนา ธาดานิติ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; วันชัย มีชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; อุทัย บุญประเสริฐ; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สุริชัย หวันแก้ว; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์; วุฒิชัย พรรณเชษฐ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ประธาน อารีพล; แสงสันต์ พานิช; ธเรศ ศรีสถิตย์; จรัส สุวรรณมาลา