Browsing by Author ศิริเพ็ญ โกมลวานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การศึกษาระดับของทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม ในเซรุ่มของโคนม พืชอาหาร อาหารข้น และดินที่มวกเหล็ก : รายงานผลการวิจัยอายุส พิชัยชาญณรงค์; ประภา ลอยเพ็ชร; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; พิภพ จาริตภากร; ธเนศร ทิพยรักษ์; นพคุณ สวนประเสริฐ; สุทัศน์ เจริญขวัญ; สมชาย ผลดีนานา; ศิริเพ็ญ โกมลวานิช; ภานุมาส เจริญเนติศาสตร์
2546รายงานการศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการวิจัยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โครงการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2546ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง; ศิริเพ็ญ โกมลวานิช