Browsing by Author ศุภชัย ยาวะประภาษ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019THE PREPARATION OF THAI PUBLIC OFFICIALS FOR DIGITAL GOVERNMENT-
2549กระบวนการกำหนดนโยบายปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย : ศึกษากรณีกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมศักรพร ถิรศิริกุล
2557การนำแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ไปใช้ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์
2531การประเมินผลการปฏิบัติงานนายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยงานวิจัยในกระทรวงกลาโหมกนกพร รัตนมงคล
2552การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกลักษณ์ อุปริรัตน์
2554การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไขสุวรรณา พูลเพชร
2561การศึกษาการผลิตร่วมในนโยบายพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการนำร่องพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรีนวลประกาย เลิศกิรวงศ์
2557การเข้าสู่วาระนโยบายระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยใช้ตัวแบบของคิงด็อนประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
2548การเข้าสู่วาระและการกำหนดนโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณีนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทยนพดล อุดมวิศวกุล
2532กิจกรรมและความคาดหวังของข้าราชการเกษียณอายุในประเทศไทยจารุวรรณ ศรีสว่าง
2547ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการไทยกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
2532ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาด ของกรุงเทพมหานครวัลลภา ชายหาด
2549ความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับวัฒนธรรมปัจเจกบุคคลในการรับรู้ของสมาชิกองค์การ : ศึกษากรณีองค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคมในประเทศไทยชนิดา จิตตรุทธะ
2532ความสามารถของประชาชนในการขอรับบริการสาธารณะในเขตอำเภอชายแดนไทย-กัมพูชาปฐม เพิ่มพานิช
2546นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทยปิยากร หวังมหาพร
2532บทบาทของกรมแรงงานในการบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศวลัยพร อาสาฬห์ประกิต
2529ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของกิจกรรมคิวซี (QC Circle) ในประเทศไทยสุภชัย ปั้นศิริ
2529ปัจจัยที่กำหนดการเลือกงานและท้องที่ปฏิบัติของปลัดอำเภอชุลีพร เดชขำ
2554วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองแห่งในภาคตะวันออกภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2557สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิจัยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพีรพิธ พรมทอง