Browsing by Author ศุภร สุวรรณาศรัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2514การทดลองสอนพีชคณิตโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูปพลรัตน์ ลักษณียนาวิน
2509การวิเคราะห์ความสำคัญของภาพประกอบหนังสือแบบเรียน ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในประเทศไทยสุนันท์ จูฑะศร
2527การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษา บํณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2506-2523พิชัย ดลเสมอ
2528การวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการ การใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ศักดา ประจุศิลป
2528การวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการการใช้สื่อการสอนของผู้สอน ในโรงเรียนนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นระนอง เจริญศักดิ์
2527การวิเคราะห์สภานภาพ และความต้องการการใช้สื่อการสอน ของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาพร ทัศวงศ์
2511การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่ได้จากการสอนโดยใช้ภาพสีและภาพขาวดำจันทร์เพ็ญ ไทยประยูร
2524การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทยเยาวนันท์ เชฏฐรัตน์
2526การศึกษาเปรียบเทียบความชัดเจนในการอ่านคำสีดำบนพื้นต่างสีมนูญ ไชยสมบูรณ์
2519การสร้างชุดการสอนวิชา "พื้นฐานของการออกแบบ" ระดับอุดมศึกษาอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
2526การสร้างต้นแบบเครื่องควบคุมภาพพลิกแบบสัมพันธ์กับเสียง โดยอัตโนมัติพินิจ พันธ์ชื่น
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปการโฆษณาระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดวางแบบโฆษณาพัน สุขเจริญ
2520การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับชั้นอุดมศึกษาญานะวิสุทธิ์ สีมะสิงห์
2522การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้ เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกุศล อิสดุลย์
2516การสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์เป็นรายบุคคลโดยใช้สไลด์เทปเสียงเฉลิม คิดชัย
2525การสำรวจความต้องการของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์สำหรับเด็กนวลนิภา มณีฉาย
2522การออกแบบกราฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัยวันชัย ปัจจุสานนท์
2518การออกแบบสื่อกราฟิคสำหรับการจราจรในกรุงเทพมหานครกฤษณา โรจนศักดิ์
2519การออกแบบห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุชาดา ศิริวิโรจน์
2518การเปรียบเทียบการสอนการพิมพ์ดีดโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสมวินัย ไชยอุดม