Browsing by Author สงัด อุทรานันท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2521การคาดคะแนความต้องการครูในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีวรรณพร วิเชียรวงษ์
2525การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง สังกัดกองการมัธยมศึกษาเสาวภา เชาวน์ชลากร
2531การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขาจังหวัดตากบุญธรรม พุทธิวงศ์
2525การจัดการนิเทศภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุดสวาท พลานันทกุลธร
2528การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 4เจริญ จิตวารินทร์
2526การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูภาคใต้เมตตา นพประดิษฐ์
2529การติดตามผลมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2517 ถึง2527 สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้อยทอง ศิริมงคล
2529การนำเสนอแนวการสร้างหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการครู สังกัดกรมอาชีวศึกษาวลัยพร ปิ่นวิเศษ
2532การนำเสนอแผนงานการพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมไพจิตร กลิ่นเกษร
2524การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดแพร่ไกร ไทยกล้า
2532การพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก เพื่อการเรียนรู้แนวคิดและฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา
2527การวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศสมจินตนา กิจการ
2527การวิเคราะห์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับการปลูกฝังจริยธรรมทัศนา หิรัญภัทร์
2527การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีวาสนา ยศปัญญา
2526การวิเคราะห์แผนการสอนกลุ่มำการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ห้า และ หก ของเขตการศึกษา 5วันเพ็ญ เกตุสกุล
2531การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดน่านจินดา จำเพียร
2532การศึกษาความรู้และเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติศีลพงษ์ วิชิต
2531การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศานวิชาการ ภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึาษา ในภาคใต้ชำนิ มีเพียร
2530การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5วรวุฒิ วชิรกิจโกศล
2529การศึกษาความเข้าใจและเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเทศบาลเรวดี ปัญจะโรทัย