Browsing by Author สมคิด รักษาสัตย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การตัดสินใจสั่งการในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครวันเพ็ญ เลิศมงคลนาม
2529การวิเคราะห์พัฒนาการของการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยไพลิน นุกูลกิจ
2530การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 ถึง 2527รัชนีภรณ์ วิชาการ
2527การวิเคราะห์เชิงระบบการบริหารสถานศึกษาพยาบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานครเปรมวดี คฤหเดช
2529การศึกษาการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา
2535การศึกษากิจกรรมการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขวรรณี ตปนียากร
2532การศึกษาความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพของแม่บ้าน ในชนบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุนีรัตน์ บริพันธ์
2529การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรม แนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรม และศักยภาพพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานครอาภา ยังประดิษฐ
2524การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลนิตยา ดำรงวุฒิ
2533การเปรียบเทียบการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยชุติมา ศรีเอี่ยม
2526การเปรียบเทียบขวัญและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างพยาบาลประจำการที่ปฏิบัติงานด้านการสอน และด้านบริการอุษณีย์ เทพวรชัย
2526การเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของครูพยาบาล และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลเกี่ยวกับความร่วมมือ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บนหอผู้ป่วยให้กับนักศึกษาพยาบาลนงนาฏ จงธรรมานุรักษ์
2527การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยผ่าตัดเต้านม ที่ได้รับการสอนโดยพยาบาลวิชาชีพ และที่เรียนด้วยตนเองโดยใช้หนังสือคู่มือจงกล พุทธรักษา
2527การเปรียบเทียบผลของการให้ออกซิเจนด้วยวิธีต่างกันก่อนการดูดเสมหะ ต่อระดับความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเพ็ญจันทร์ แสนประสาน
2526การเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของร่างกายก่อนและหลังรับประทานอาหารรัชนี ศุจิจันทรรัตน์
2532การใช้เวลาของพยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลรามาธิบดีพรทิพย์ พุ่มไทรย์
2525การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสุภัทรา เอื้อวงศ์
2525การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานครอัครอนงค์ ปราโมช
2527ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาล ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในสังกัดของโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุขวิภาดา ชีวะวัฒน์
2524ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อบทบาทและกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยพรพรรณ ทินบาล