Browsing by Author สมชาย จันทร์ผ่องแสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะความคงทนในการให้นมในโคนมลูกผสมโดยใช้โมเดลถดถอยเชิงสุ่มวรางคณา กิจพิพิธ, 2519-
2543การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์; วิสุทธิ์ หิมารัตน์; ไพบูลย์ ใจเด็ด; สมชาย จันทร์ผ่องแสง; สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง
2547การปรับระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในอาหารข้นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมในโคนมลูกผสมณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง; เพ็ญสุดา ฮงภู่
2549การศึกษาการหมุนเวียนของน้ำภายในร่างกาย จากการจัดการสภาวะแวดล้อมและการจัดการลดภาวะเครียดจากความร้อนที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย : รายงานณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง
2531การศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับเปรียบเทียบกับ การเลี้ยงแบบปล่อยพื้น : รายงานผลการวิจัยสุวัฒน์ กลิ่นหอม; วิวัฒน์ ชวนะนิกุล; สมชาย จันทร์ผ่องแสง
2549ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมและการจัดการที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย : รายงานโครงการณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง
2561ผลของการเสริมกากชาต่อสมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ปรากฏ และ การผลิตก๊าซมีเทนของแพะนมลูกผสมรพีพัฒน์ สันโดษ
2558ผลของการเสริมมันสำปะหลังเส้นต่อการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตก๊าซมีเทนและน้ำนม และการย่อยได้ของสารอาหารของแพะนมลูกผสมในเขตร้อนชื้นภานุมาศ คงปันนา
2546รายงานการศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการวิจัยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โครงการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2546ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง; ศิริเพ็ญ โกมลวานิช