Browsing by Author สมบัติ จันทรวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยใช้แบบเรียนหลวงเป็นสื่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5สุมินทร์ จุฑางกูร
2519การปฏิรูปการปกครองลานนาไทยในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัลลภา เครือเทียนทอง
2546การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวัฒนา อัคคพานิช
2524การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475วารุณี โอสถารมย์
2531การใช้สื่อในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง : ศึกษาจากบทเพลงของทางราชการ (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2530)นฤมล ทับจุมพล
2539บทบาทของ "เจ้าพ่อ" ในการเมืองไทย พ.ศ. 2517-2535สินธุชัย ศุกรเสพย์
2550บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2506-2516ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
2535บทบาทผู้หญิงในนวนิยายและเรื่องสั้นของหลวงวิจิตรวาทการ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์วาสนา บุญสม
2522ผู้นำกับการบริหารในวรรณคดีเรื่องสามก๊กมานิต เสงี่ยมพรพาณิชย์
2525พระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัวนฤมล ธีรวัฒน์
2526รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมืองสุรพงษ์ โสธนะเสถีย
2527อนุสาวรีย์ไทย : การศึกษาในเชิงการเมืองพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
2533อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีในรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2352)สุรวุฒิ ปัดไธสง
2527แนวพระราชดำริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ.2453-2468)สนธิ เตชานันท์
2536โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่นกรรณิการ์ สาตรปรุง