Browsing by Author สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 77  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527กระบวนการควบคุมตนเองเพื่อลดความวิตกกังวล ในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอุบล วุฒิญาสิทธิ์
2554การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ใช้หรือไม่ใช้ความสุขในสถานที่ทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่านวิมพ์วิภา วิทยารมภ์
2554การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะของหัวหน้างานในหน่วยงานด้านบริการคุณิตา พงศ์สันติสุข; ตติยา มหามาตร; พีรพิธ พรมทอง
2544การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาวัลลภา จันทร์เพ็ญ
2539การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการสอนแบบโครงการ เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยอนุบาลวัฒนา มัคคสมัน
2559การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างการอดทนรอคอยตามแนวคิดการมีสติร่วมกับทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4ธัญนุช สิงหพันธุ์
2552การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่น และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
2540การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร ที่มีผลต่อความวิตกกังวล ในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานครรังรอง งามศิริ
2527การวิเคราะห์ปัจจัยบางประการของเยาวชนกระทำผิดกฎหมายพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
2537การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้ว ในกรุงเทพมหานครจุรีรัตน์ ชุ่มอิ่ม
2534การเปรียบเทียบผลของการถอดถอนการปรับพฤติกรรมโดยวิธีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ และการเสริมแรงทางบวก ที่มีสำดับสลับกันต่อการคงอยู่ของพฤติกรรมการตอบคำถามวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1ขนิษฐา เบ้าเงิน
2531การเปรียบเทียบผลของการฝึกการประเมินตนเองกับผล ของการใช้การเสริมแรงทางบวก ที่มีต่อการเพิ่มและการคงอยู่ของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิไล อาชวอาภรณ์
2531การเปรียบเทียบผลของการเสริมแรงตนเองต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนและการเสริมแรงตนเองต่อผลการสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ประทีป จินงี่
2523การใช้ตัวแบบภาพยนตร์เพื่อลดความกลัวของเด็กวัยรุ่นไทยสุนทรี ชูโต
2524ความตรงตามสภาพและความเที่ยงของแบบสอบสีของลูเชอร์ ในการจำแนกสัมฤทธิผลทางการเรียน และการกระทำความผิดของวัยรุ่นวนิดา พชระนันท์
2554ความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยจันทร์จรัส กลิ่นประทุม; นิชา พิทยาพิบูล; บุณยจักร ธรรมศักดิ์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นสุรางค์รัตน์ คงศรี, 2522-
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การทำหน้าที่ของครอบครัวและสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุบุญสิตา ทองกิตติกุล; ธนะมินทร์ ไวฉายหิรัญโชติ; ริณรัตน์ อนุพันธ์พิศิษฐ์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของชายรักชาย ความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์ และการสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของชายรักชายณัชชา วิรัชวัฒนกุล
2537ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการกำกับการแสดงออกของตน ของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้ว ในกรุงเทพมหานครนันทารัตน์ ตันตยาวราพันธุ์