Browsing by Author สักกพัฒน์ งามเอก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การทำนายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานด้วยระดับความเป็นกิจวัตรของงานโดยมีแรงจูงใจภายในเป็นตัวแปรส่งผ่านและบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์การเป็นตัวแปรกำกับกิตติพงษ์ อินทราพงษ์; พิชญุตม์ จุลศักดิ์ศรี; ธนากร เรืองเดช
2559การพัฒนาแบบประเมินแอพพลิเคชันเกมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการแก้ปัญหาสำหรับเด็กประถมศึกษากมลวรรณ ถังทอง; ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์; สรวงชนก โพธิ์สินสมวงศ์
2556การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มระหว่างนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟสมัครเล่นไทยด้วยคุณลักษณะและทักษะทางจิตวิทยาพู่กัน แผ่วฉิมพลี
2558การเชื่อมโยงของทรัพยากรที่เอื้อต่องานและทรัพยากรส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการบริการลูกค้า โดยมีการรับรู้บรรยากาศในการบริการเป็นตัวแปรส่งผ่านพจรินทร์ นาคสวัสดิ์; ภูวณัฏฐ์ สันดาเส็น; ศุภอรรถ คงมี
2556การเป็นองค์กรในฝันและพันธะสัญญาใจของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและพนักงานจิตราพร กิตติปัญจมาศ; บุญญวัฒน์ อินทร์นู; เบญจรัตน์ จิตรเอื้อกุล
2558การใช้ฮิวริสติกในการคัดเลือกบุคลากร : เทคนิคแบบพิจารณาคุณสมบัติเด่นและ แบบพิจารณาจำนวนคุณสมบัติร่วมกันชยาภรณ์ รุ่งวัฒนไพบูลย์; ปณดา เหล่าธนถาวร; ศิรดา สุคนธปฏิภาค
2556ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ : บทบาทของบุคลิกภาพแบบมุ่งความสมบูรณ์แบบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความขัดแย้งในงาน และการได้รับผลป้อนกลับพิชญ์ ปิยะปราโมทย์; รวิศ วงศ์พรหมเมฆ; รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ
2558ความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการติดอินเทอร์เน็ต กับความเชื่อมั่นในความสามารถทางการเรียนของตนเอง โดยมีการผูกตัวตนเข้ากับการเรียนรู้ทางวิชาการเป็นตัวแปรกำกับไกร ลักษณะพิศิษฐกุล
2555ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความสามารถของตนเองในงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและสุขภาวะทางจิต โดยมีความเครียดในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านเบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์; สวรรยา ทองแม้น; อมลณัฐ น้อยจีน
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการติดงาน ความยึดมั่นในงาน และความพึงพอใจในชีวิตของพนักงาน โดยมีแรงจูงใจในการทำงานเป็นตัวแปรกำกับสุรวุฒิ เพิ่มพงษ์อารีย์; อุดมทรัพย์ เด่นเพชรกุล; วีณัชฐย นีรภาพิธุกานต์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการมีสติ ความต้องการทางปัญญา และการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว : การศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดศรีสะเกษธีรวีร์ จิตมหนิรันดร์; ฐานวีร์ พงศ์พศวัต; ณัฐวุฒิ หาญสุวัฒน์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารอย่างมีสติกับพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยมีดุลยทัศนกาลเป็นตัวแปรส่งผ่านญาณิศา จักรกลม; ณัฐธนัญ ศิริทรงกล; ณัฐวีร์ ว่องวิทย์โอฬาร
2555ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความรักและการให้อภัยโดยมีการรับรู้ความรุนแรงของการกระทำผิดเป็นตัวแปรกำกับชลพรรษ จรัญพงษ์; ณัชชา วิรัชวัฒนกุล
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการอู้ งานผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตในพนักงานเจเนอเรชันวายปานชนก มณีไมตรีจิต; วริษา สุกิตติพัฒนากุล; สุขวสา นันทวิภาวงศ์
2558ผลของกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นต่อความทุ่มเทในงาน : การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล โดยมีการริเริ่มปรับเปลี่ยนการทำงานและการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านคุณานนต์ โรจนผาติวงศ์; ศศินี อรุณอาภารัตน์; อัฏฐพล สกุลชัยวรนันท
2557ผลจากการชี้แนะเกี่ยวกับเงินและการชี้แนะความเชื่อมโยงกับผู้อื่นต่อพฤติกรรมการบริจาคธรัญญา แซ่เจี่ย; มณีพลอย นิลพัฒน์; รวิภา ฉัตรจารุวิมล
2558พฤติกรรมการจัดการเล่นในธรรมชาติให้กับลูกวัยอนุบาลของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครชุติกาญจน์ มานะญาณกิจ; ทัพพานันต์ ตันสกุล; เพลงไพร รัตนาจารย์
2556อิทธิพลการทำนายของบรรยากาศองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการทำงานต่อความทุ่มเทในงานและการติดงานของพนักงานบริษัทณิชารีย์ ตั้งจิตดี; ธีธัช เอกสาธิต; สาริศ ตระการศรีสุนันท์
2556อิทธิพลของการกำกับอารมณ์โดยวิธีทางปัญญาต่อปัญหาสุขภาพจิตโดยควบคุมอิทธิพลของความเข้มแข็งอดทนณัฐนันท์ มั่นคง; ภูมินาถ จตุรเมธานนท์; อุษณิษา ชัยรัตน์ประเสริฐ
2558อิทธิพลของการริเริ่มปรับเปลี่ยนการทำงาน ต่อความหมายของงานตามการรับรู้ โดยมีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน ในกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายกิรณา สวัสดิไชย; นภสร ลิ่มทองนพคุณ; พีชญา จุฑากรณ์