Browsing by Author สังวรณ์ งัดกระโทก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนารูปแบบการสร้างความสามารถในการวินิจฉัยตนเองในทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ
2558การพัฒนาโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบผสมพหุระดับสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มความสามารถแฝงภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล
2558การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูด้วยโมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์คอนจอยท์สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
2557การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์: การประยุกต์ใช้โมเดลมูลค่าเพิ่มพหุระดับที่มีการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบพนัส จันทร์เปล่ง
2548การเปรียบเทียบที่วางแผนไว้ : ทางเลือกในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสังวรณ์ งัดกระโทก
2543การใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครู ปัจจัยโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังวรณ์ งัดกระโทก
2560ความสอดคล้องในแนวเดียวกันระหว่างข้อสอบในการประเมินระดับชาติ กับข้อสอบในการประเมินระดับชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: การประยุกต์ใช้โมเดลหลายองค์ประกอบของราส์ช และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัดบุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
2557ประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกข้อสอบสองวิธีในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ใช้แบบทดสอบย่อย: การเปรียบเทียบระหว่างวิธีมอนติ คาร์โล ซีเอที และวิธีแบ่งกลุ่มค่าอำนาจจำแนกแบบถ่วงน้ำหนักที่มีการบังคับอนุสรณ์ เกิดศรี
2557ปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและกระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
2545หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthenสังวรณ์ งัดกระโทก