Browsing by Author สาริณีย์ กฤติยานันต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การจัดตั้งระบบการติดตามผลการใช้ยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยนอกปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์
2539การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยวัณโรคในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสมพร เมฆอรุณรุ่งเจริญ
2544การประเมินการใช้ยาลดไขมันในเลือดกลุ่มสแตตินในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรีพัทรียา โภคะกุล
2545การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ศูนย์สุขภาพชุมชนอุตรดิตถ์สุภาภรณ์ เจตะบุตร
2545การสร้างและทดสอบความตรงของเครื่องมือเพื่อใช้วัดความรู้ทั่วไปและทัศนคติของผู้ป่วยโรคเบาหวานอัญชลี วรรณภิญโญ
2544การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วิศาล สุทธิพัฒนางกูร
2535การเปรียบเทียบการเอื้อประโยชน์ในร่างกายของยาแคปซูลไพรอกซิแคม ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเสาวนีย์ กิตติโสภี
2551การเปรียบเทียบประสิทธิผลของกรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเข้าข้อที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำและสูงในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมกมลวรรณ บงกชเพชร
2543การใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีวิยดา ก่อเกียรติสาขา
2545การใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลราชบุรีวันดี ขำยัง
2543การใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยโรคปอดบวม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอรวรรณ ศิริประกายศิลป์, 2517-
2546การใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ชนิดรับประทานในผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวรรณวิไล ณ ระนอง
2549การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดนครสวรรค์สุพรรณิการ์ ปานกรด
2547การใช้ยาในโครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดส์ระดับชาติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดราชบุรีอนามิกา มากจุ้ย, 2520-
2549ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยติดเชื้อเฮชไอวีและเอดส์:การประยุกต์ใช้รูปแบบทรานสทิโอเรทิเคิลกนิษฐา พันธ์ศรีนิรมล
2552ความไวและความจำเพาะของเครื่องมือวัดความร่วมมือในการใช้ยาแบบรายงานด้วยตนเองของผู้ป่วยศุจิกา ศรีวรากร
2547ประสิทธิผลของบูโพรพิออนในผู้ป่วยนอกคนไทยที่สูบบุหรี่ฐิติรัตน์ ชื่นจิตต์
2554ประสิทธิศักย์ของการให้วิตามินดีทดแทนในระยะสั้นในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกนงลักษณ์ เพชรกระจายแสง
2542ผลได้ของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูงยุคลธร จิรพงศ์พิทักษ์
2538ระบบการให้บริการข้อมูลยาฉุกเฉินในโรงพยาบาลตำรวจมณีรัตน์ สุทธิพันธ์