Browsing by Author สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)สมหวัง พิธิยานุวัฒน์; อวยพร เรืองตระกูล; วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์; โสภณา ตาแก้ว; ภานุรัตน์ รัตยาภาส; วันทนีย์ ไทยเที่ยง; ทัศนีย์ สหวัฒน์
2540การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีบุญเรียง ขจรศิลป์; สำเนาว์ ขจรศิลป์; พรทิพย์ ไชยโส; ภาณุรัตน์ รัตยาภาส; ทัศนีย์ สหวัฒน์; วันทนีย์ ไทยเที่ยง
2531คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวาณิช; วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน; สุพรรณี ไชยอำพร; กุลวิตรา ภังคานนท์; เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง; สุจารี จันทรสุข; วีณา โสตภิภาพนุกุล; นันทิยา สวาสดิ์พันธ์; ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์; ดำริห์ ดวงนภา
2529ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์วิจิตรา ประสาทเวทยกุล