Browsing by Author สำเภา วรางกูร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 61  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2511การค้นคว้าสภาพของแสงสว่างที่เหมาะสมในการอ่านตัวพิมพ์ไทย ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันสุภาพ วาดเขียน
2519การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของประชาชนในกรุงเทพมหานครทัศนีย์ ยาสมาน
2515การทดลองสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ภาพยนตร์แบบลู้พ 8 มิลลิเมตรเบญจมาศ เมฆโสภณ
2512การทดลองใช้ภาพยนตร์แบบลู้พ 8 ม.ม. เป็นเครื่องสอนวิชาอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพกอบพร กัลยา
2512การวิเคราะห์ปัญหาการผลิตภาพยนตร์ของหน่วยราชการในประเทศไทยร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง
2511การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนมัธยม ในจังหวัดภาคเหนือศรีพรรณ อุประคำ
2511การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนช่วยการสอน ในวิทยาลัยพลศึกษาชำนาญ ห่อวิจิตร
2509การศึกษาการใช้อุปกรณ์การสอนในวิทยาลัยเทคนิคเจริญ ปุสุรินทร์คำ
2509การศึกษาการใช้โทรทัศน์ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา ของเทศบาลนครกรุงเทพประณีต โรหิโตปการ
2509การศึกษาความสนใจและทรรศนะที่มีต่อหนังสือพิมพ์รายวันของเยาวชน โรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครจุณณวัฒน์ กิตติเวช
2508การศึกษาถึงการออกแบบอาคารโรงเรียนเพื่อการใช้โสตทัศนูปกรณ์กิติมา ชลายนเดชะ
2510การศึกษาสิ่งที่มีผลต่อการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทฉาย ในโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมวิสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครและธนบุรีสุมน อินทรโฆสิต
2509การศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีผลต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครสุดา ธำรงโชติ
2508การศึกษาเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาชำนาญ อจละนันท์
2513การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยฟิล์มสตริป ที่ผลิตขึ้นจากต่างประเทศกับที่ผลิตในประเทศไทยจิตรา นุชมี
2511การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนวิชาสังคมศึกษาในชั้นประถมปลาย (ป.5, 6, 7) ด้วยฟิล์มสตริปกับการสอนด้วยปากเปล่าเปี่ยมจิตต์ เกียรติบรรลือ
2514การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาระหว่างวิธีสอน โดยใช้ชุดการสอนและการบรรยายบุญสืบ พันธุ์ดี
2506การศึกษาเรื่องการใช้สีกับอาคารโรงเรียนในประเทศไทยไขแสง ศุขะวัฒนะ
2513การศึกษาโครงการโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนครและธนบุรีเฉลา จตุรพาณิชย์
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นวิชาเรขาคณิต" สำหรับนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 1สุวรรณี ชั่งทองคำ