Browsing by Author สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การถนอมรักษารอยัลเยลลีโดยการแช่แข็งและการทำแห้งเยือกแข็งพิษณุ นิมาชัยกุล
2528การประเมินผลของการใช้สารสังเคราะห์เฟอโรโมนส์เพศ Z,E-9,12-TDDA และ Z-9-TDOL กับผีเสื้อหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hubner) ในแปลงทดลองนภาพร แก้วดวงดี
2532การผลิตและผสมเทียมนางพญาผึ้งโพรง (Apis cerana fabricius)สุรีรัตน์ โพธิโชติ
2530การวางกับดักผีเสื้อหนอนใยผักโดยการใช้ สารสังเคราะห์เฟอโรโมนอัจฉราพร เกตุกระทุ่ม
2544การวิเคราะห์ทางมอร์โฟเมตริกของผึ้งมิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 ในประเทศไทยทรรศนีย์ ไชยวงศ์
2528การศึกษาความชอบของยุง Armigeres subalbatus ในการกินน้ำหวานและผลต่อการวางไข่มณีรัตน์ รัศมีโสรัจ
2522การศึกษาความเป็นพิษของจูวิไนล์ฮอร์โมนสังเคราะห์มีโทปรีน ต่อยุงลาย, Aedes aegypti และยุงบ้าน, Culex pipiens quinquefasciatusอุษาวดี ถาวระ
2527การศึกษาความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงทดแทนบางชนิดต่อยุงก้นปล่อง, Anopheles (Cellia) dirus และ An. (Cel.) minimusสมาน แก้วไวยุทธ
2520การศึกษาความเป็นพิษและพิษตกค้างของยาฆ่าแมลง ประเภทออร์แกโนคลอรีนบางชนิด กับลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti (Linnaeus) และลูกน้ำยุงบ้าน, Culex quinquefasciatus Sayคงศักดิ์ ธาตุทอง
2523การศึกษาทางชีวภาพและประสิทธิภาพของไฮดรา, Hydra littoralis ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย, Aedes aegypti และยุงบ้าน, Culex quinquefasciatusศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์
2530การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดไรศัตรูผึ้ง (Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae) ในผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera)สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
2527การศึกษาระดับความไวของลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles (Cellia) dirus Peyton & Harrison และ Anopheles (Cellia) minimus Theobald ต่อ Bacillus thuringiensis var. israelensisดวงแข นุกูลกิจ
2527การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงสาบตามชุมชนในบางจังหวัด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสุวัฒนา จึงวิวัฒนาภรณ์
2527การศึกษาแมลงศัตรูสนประดิพัทธ์ (Casuarina junghuhniana Miq.)ศุภชัย หล่อโลหการ
2550การศึกษาโรคของผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
2539การสำรวจหาประสิทธิภาพของสายพันธุ์ต่าง ๆ ของ Bacillus thuringiensis ในการควบคุม หนอนผี้เสื้อกินไขผึ้งขนาดเล็ก Achroia grisella และ หนอนผีเสื้อกินไขผึ้งขนาดใหญ่ Galleria mellonellaสุรชัย ลีพิทักษ์รัตน์
2539การเป็นพิษของเมนทอล ไทมอล และน้ำมันสะเดาต่อไรศัตรูผึ้ง Tropilaelaps clareae และส่วนตกค้างในน้ำผึ้งปิยรัตน์ นาควิโรจน์
2530การเลี้ยงผึ้งและผลผลิตน้ำผึ้งของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ที่นำไปเลี้ยงในสวนผลไม้ศิริพงษ์ บุญส่ง
2552การเลือกสร้างรังและระยะการเจริญของผึ้งมิ้ม Apis florea และผึ้งม้าน Apis andreniformis ในจังหวัดกาญจนบุรีสิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ
2525ความเป็นพิษของ Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype H-14 และ Bacillus sphaericus var. fusiformis สายพันธุ์ 1593 ต่อลูกน้ำยุง Aedes aegypti (Linn.) และ Culex quinquefasciatus Sayขนิษฐา ธิติปวัตน์