Browsing by Author สุกัญญา แช่มช้อย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมตามแนวคิดสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนพยาบาลกรุณา วงษ์เทียนหลาย
2562กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ตามแนวคิดพหุปัญญาและอาชีพในอนาคตกษิฎิฏฏ์ มีพรหม
2562กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลมนรัตน์ แก้วเกิด
2561กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดคนไทย 4.0 พันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ
2561กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนเตรียมทหาร ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21สราวุฒิ กันเอี่ยม
2561กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดการเรียนการสอนที่มีผลิตภาพสำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างสมิทธ์ อุดมมะนะ
2562กลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาทักษะสำหรับเศรษฐกิจสีเขียวอานนท์ ธิติคุณากร
2563กลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงผู้ประกอบการอิฏฐิรา ทรงกิติพิศาล
2566กลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนที่เสริมสร้างทักษะมนุษย์ในสังคมหลังนวัตกรรมศิรเมศร์ ศิริศักดิ์ธนากุล
2552การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุกัญญา แช่มช้อย
2561การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; ชญาพิมพ์ อุสาโห; สุกัญญา แช่มช้อย; สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา; เพ็ญวรา ชูประวัติ
2564การพัฒนานวัตกรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือและเป้าหมายของสะเต็มศึกษาชุณวัฒน์ ปุงบางกระดี่
2545การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติงานประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสุกัญญา แช่มช้อย
2564การออกแบบนโยบายการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040 : รายงานการวิจัยสุกัญญา แช่มช้อย; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; ประกอบ กรณีกิจ; ชญาพิมพ์ อุสาโห; พงษ์ลิขิต เพชรผล; ณภัทร ชัยมงคล
2566การออกแบบแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลตามแนวคิดพื้นที่นักประดิษฐ์วีรวีร สุขสันตินันท์
2564ข้อเสนอระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040สุกัญญา แช่มช้อย
2564นวัตกรรมการบริหารคุณภาพหลักสูตรของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดทักษะการค้นหานวัตกรรมน้ำอ้อย สุขเสนา
2566นวัตกรรมการบริหารระบบนิเวศการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดนวัตกรพลิกผันวุฒิชัย ไกรวิเศษ
2565นวัตกรรมการบริหารวิชาการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแนวคิดผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทวัช กุยแก้ว
2565นวัตกรรมการบริหารวิชาการสู่การพัฒนากรอบความคิดผู้ประกอบการของนักเรียนมัธยมศึกษาปรเมศวร์ ชรอยนุช