Browsing by Author สุชาดา จูอนุวัฒนกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การตรวจวิเคราะห์สารมาลาไคต์กรีนและเมตะบอไลต์ลิวโคมาลาไคต์กรีนตกค้างในสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิค LC-MS/MS และเทคนิค HPLC-UV-VISIBLE : รายงานการวิจัยพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล
2551ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์พาสวดี ประทีปะเสน; พันธิพา จันทวัฒน์; ธนจันทร์ มหาวนิช; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล; วรินทร ชวศิริ; ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.; วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์; เฟื่องฟ้า อุ่นอบ; อภิชาติ อิ่มยิ้ม; พุทธรักษา วรานุศุภากุล; ลักษณา ดูบาส
2554นวัตกรรมในระบบการตรวจวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้าและ/หรือเชิงแสง : ชุดโครงการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล; ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา; วีณา เสียงเพราะ; นิภาพรรณ ฤาชา; แคทรินยา ใจสบาย; เอกสิทธิ์ ปั้นรัตน์; นภาพร วรรณาพรม
2545โครงการสำรวจสำหรับการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกุ้งแบบครบวงจรปรีเปรม พัฒนมหกุล; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล; สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ; รมณี สงวนดีกุล; สุเมธ ตันตระเธียร