Browsing by Author สุชาติ ทวีพรปฐมกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ฐานิตา พันธุ์มณี
2556การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยอรนิภา ติ้นยะเสน
2556การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552รชาดา เครือทิวา
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการโปรแกรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุพำนักระยะยาวจรรยา วุฒิฐานทวี
2558การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากฤป จุระกะนิตย์
2551การศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงาเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
2551การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย : กรณีศึกษา สวนสยามวิสิฐ วงษ์เขียว
2554การศึกษาความต้องการข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านสื่อออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอภิชาติ ติลกสกุลชัย
2548การศึกษาความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน หลังเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิอิทธิรัฐ สินารักษ์
2548การศึกษาบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษารัชวินทร์ แสงนาค
2551การศึกษาศักยภาพการจัดการประชุมและนิทรรศการของจังหวัดเชียงใหม่ปิลันธนา ชมพูพันธ์
2554การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นวสิษฐา เปี่ยมสกุล
2556การศึกษาศักยภาพของธุรกิจนำเที่ยวในกรุงเทพมหานครทวีพงศ์ คงมา
2551การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนันทนาการตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการสุพร บุญปก
2554ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีวิทูน มูลศรี
2548ความต้องการ ความพึงพอใจและปัญหาของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยบริเวณเกาะเสม็ดปฐมพงษ์ ก๊อสตาร์
2557ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของแฟนคลับฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยศุภณัฐ ชูศิลป์ทอง
2557ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการในลานกีฬา กรุงเทพมหานครมรกต สมบัติศิลป์
2556ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในสนามกีฬาแห่งชาติอังศุมาพร เทียมเพ็ชร์
2557ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานครเลอลักษณ์ แสงอัมพร