Browsing by Author สุชาติ โสมประยูร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับสามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสิงหา จันทน์ขาว
2529การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครอัจฉรา เกิดมงคล
2516การสอนสุขศึกษาแก่เด็กชาวเขาเกษม มนัส
2529การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาภัทรบูรณ์ พิชญไพบูลย์
2520การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด ในกรุงเทพมหานคร กับ ในจังหวัดนครราชสีมาไสว เฟื่องวิทยารัตน์
2529การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับการบริการสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออกจินดา บุญช่วยเกื้อกูล
2533การแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูอนามัยโรงเรียนอิทธิพล มีเจริญ
2515ความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ที่มีต่อการสอนเพศศึกษาบรรเทา อุทัยทัศน์
2529ความคิดเห็นของครูสุขศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานครสุรินทร์ ฤทธิสาร
2529ความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับกิจกรรมสุขศึกษา ในโรงเรียนในการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสิงห์บุรีสุกัญญา จงเอกวุฒิ
2513ความคิดเห็นของครูโรงเรียนรัฐบาลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนคร ที่มีต่อการสอนเพศศึกษาสุรางค์ศรี เผ่าสวัสดิ์
2516ความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีต่อการสอนเพศศึกษาชวน กสิกร
2516ความคิดเห็นของนักเรียนฝึกหัดครูที่มีต่อวิชาสุขศึกษาณรงค์ สกุณา
2537ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวัฒนาโสภี ศรีอินแก้ว
2529ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานครสุกัญญา งามบรรจง
2537ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนิภา เกียรติเทอดหล้า
2530ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานครดวงพร บุญโชติ
2530ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครดวงสมร พันธุเสน
2526ความสนใจทางด้านเพศศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกในโรงเรียนทดลอง กรุงเทพมหานครจงกล นาหิรัญ
2528ความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครสายพิณ ประสิทธิ์วงษ์