Browsing by Author สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 132  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
21/7/2017Man Power Management of Special Dental Clinic-
2551กรอบวิธีการบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการก่อสร้างในประเทศไทยธิดารัตน์ พ้นภัย
2547การจัดตั้งระบบประกันคุณภาพในโรงงานผลิตน้ำตาลซอร์บิทอลชูศักดิ์ อนุชาติบุตร, 2519-
2545การจัดตารางการผลิตสำหรับโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์อุดมรัศม์ หลายชูไทย, 2523-
2551การจัดตารางเวลาการผลิตของโรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะอรรถพล กิตติรัตนวิวัฒน์
2552การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์สมภพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล
2549การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการจัดหากำลังคนของธุรกิจธนาคารช่อมาลา พัฒนเกียรติพงศ์
2554การจัดทำแผนที่ทางสัญจรเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวงศุทธิวัต ปฏิภาณวัฒน์
2535การตัดสินใจทางเศรษฐมิติในโครงการลงทุนโรงงานจัดสรร ประเภทอุตสาหกรรมการประกอบขนาดย่อมเพื่อการส่งออกเอกชาติ ชาติยานนท์
2535การตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าเพื่อการจำหน่าย โดยโรงงานน้ำตาลประกฤติ รันทกิจ
2539การตัดสินใจเลือกผู้เข้าประมูลระบบควบคุมในโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สุกิจ อังสุวรรณ
2553การตัดสินใจเลือกลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาคธนพล มหานุกูล
2552การบริหารความเสี่ยงของโครงการออกแบบตกแต่งภายในนพวรรณ รักฝึกฝน
2547การบริหารต้นทุนโครงการสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงธวัชชัย ชัชวาลกิจกุล, 2518-
2548การบริหารโครงการขยายกำลังการผลิตยางรถยนต์คุณภาพสูง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางรถยนต์จารวี บุตรคำ
2551การบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุและอุปกรณ์ทางกีฬา ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาสนั่น เลิศถิรสุนทร
2537การบริหารโครงการสำหรับตั้งโรงงานผลิตชุดเบรกรถยนต์จิตต์อาภา รัตนวราหะ
2537การบริหารโครงการสำหรับตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิคสมพล รัตนาภิบาล
2556การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่นพรุจ สังข์แป้น
2551การประยุกต์ใช้เทคนิค EVA (Economic Value Added) ในการวิเคราะห์ระบบบริหารการลงทุน : กรณีศึกษาการประปานครหลวงธนะพงษ์ เค้าสงวนศิลป์