Browsing by Author สุธนะ ติงศภัทิย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019DEVELOPMENT OF CURRICULUM FOR PROFESSIONAL TEACHER TRAINING PREPARATION TO ENHANCE COMPETENCIES OF PHYSICAL EDUCATION  TEACHER STUDENTS-
19/7/2019PHYSICAL EDUCATION LEARNING MANAGEMENT USING THAI FOLK GAMES TO ENHANCE PHYSICAL FITNESS, HONESTY AND RESPONSIBILITY OF EARLY CHILDHOOD-
2554การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทยสุธนะ ติงศภัทิย์
2560การนำเสนอหลักสูตรรายวิชาพลศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนิศาชล ภาวงศ์
2557การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กีฬายูโดในระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครภาขวัญ ทัศนธนากร
2557การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษของนักกีฬาเทควันโดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรังสฤษฏ์ จำเริญ
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามอุดมการณ์โอลิมปิกเพื่อสร้างเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปิยภูมิ กลมเกลียว
2558การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจจา ถนอมสิงหะ
2558การพัฒนาหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระดับมัธยมศึกษาภาณุ กุศลวงศ์
2558การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติกสุรัติ จีระพงษ์
2559การพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริง ด้านทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาพลพรรธน์ บัวแก้ว
2555การพัฒนาแบบประเมินทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสตามแนวคิดการประเมินตามสภาพจริงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชุติมา ศรีเมืองซอง
2560การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ทฤษฎีบูรณาการประสาทความรู้สึกร่วมกับภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกนิรุตติ์ สุขดี
2560ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 และทฤษฎีพัฒนาด้านจิตพิสัยที่มีต่อเจตคติในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภัทรพงศ์ รัตนกาญจน์
2560ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดของธอร์นไดค์ที่มีต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนประถมศึกษาศิวณัฐ เล่อยิ้ม
2560ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบคิดค้นการเคลื่อนไหวตามแนวคิดของรูดอล์ฟ ลาบานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนริศ เฉาะกระโทก
2560ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นฐาณรงค์ ทุเรียน
2559ผลการจัดการเรียนรู้เซปักตะกร้อตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในคมกฤษดา ชัยมงคล
2560ผลการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้กีฬาตะกร้อกับวอลเลย์บอลที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นธนวัฒน์ ช่วยบำรุง
2560ผลการใช้โปรแกรมการฝึกเซปักตะกร้อร่วมกับการฝึกโยคะที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟตะกร้อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสุภัสสร คำแพงศรี