Browsing by Author สุนทร พุ่มจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019ORE RESERVES ESTIMATION OF THE NAM NGA COAL DEPOSIT, LAO PDR, USING GEOSTATISTICAL METHOD-
2553การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของมวลหินเชิงความน่าจะเป็น กรณีศึกษาเหมืองหินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรีไกรวิทย์ ปุญโญกุล
2556การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนาณรงค์ศักดิ์ ราชูการ
2553ลักษณะทางธรณีวิทยาที่สัมพันธ์กับศักยภาพการเกิดกรดของเหมืองถ่านหิน: กรณีศึกษาเหมืองถ่านหินลิกไนต์และดินบอลเคลย์ จังหวัดลำปางปิยะธิดา แสงทอง
2548โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรีครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์; ดิเรก ลาวัณย์ศิริ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; ชัยยุทธ สุขศรี; ชวลิต รัตนธรรมสกุล; สุรพล ภู่วิจิตร; สุนทร พุ่มจันทร์; วิชัย เยี่ยงวีรชน; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์; อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา; โชคชัย สุทธิธรรมจิต; วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง; สายันต์ สุริยะวงศ์; อนวัช สรรพศรี; ศักย์ สกุลไทย; วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์; วิชุตา เหมเสถียร; เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร; นภาพร นพคุณ