Browsing by Author สุนันทา วงศ์ชาลี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
254610 อันดับเว็บไซต์ ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของต่างประเทศสุนันทา วงศ์ชาลี
2553Turnitin : เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)สุนันทา วงศ์ชาลี
2547การตีพิมพ์ผลงานวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ลงในวารสารสุนันทา วงศ์ชาลี
2555การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตยรัตนา สำโรงทอง; วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์; สุนันทา วงศ์ชาลี; พีรญา อึ้งอุดรภักดี
2546การประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขที่มีต่อบริการของห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุนันทา วงศ์ชาลี
2543การให้บริการ : ต้อนรับขับสู้คู่วัฒนธรรมไทยสุนันทา วงศ์ชาลี
2543รายงานสรุปผลการประชุมบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 เรื่อง Stepping into the New Millennium: Challenges for Libraries & Information Professionals ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2543 ณ ประเทศสิงคโปร์สุนันทา วงศ์ชาลี
2544สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเครือข่าย โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2544 ณ โรงแรมสยามซิติ้ กรุงเทพฯสุนันทา วงศ์ชาลี
2550โปรแกรม EndNote กับการจัดการงานเขียนสุนันทา วงศ์ชาลี