Browsing by Author สุนันท์ ปัทมาคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2518การจัดระบบชุดการสอนสำหรับวิชาการจัดการศึกษานอกสถานที่วนิดา วิศววรบุตร
2515การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาพยนตร์และสไลด์จีรารัตน์ ชิรเวทย์
2529การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาสนา ทวีกุลทรัพย์
2531การนำเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการ จากห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครวิชัย นิ่มทรงธรรม
2524การผลิตและการใช้โสตทัศนวัสดุของครูในโรงเรียนเด็กปัญญาอ่อนทิพพาพร ปัญชรเทวกุล
2528การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครบุญส่ง แจ้งสว่าง
2524การสร้างคู่มือเรียนทางวิทยุและไปรษณีย์ สำหรับวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3 ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคเหนืออ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช
2524การสร้างชุดการสอน เรื่องสังคมและวัฒนธรรม วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาของโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเบญจวรรณ วัฒนเสรี
2520การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาหลักการสอน และการเตรียมประสบการณ์ภาคปฏิบัติระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงโกสุม เจริญรวย
2523การสร้างชุดการสอนรายบุคคลเรื่อง "สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ" สำหรับการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทยนิรมล จิตทักษะ
2519การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอุเทนถวาย ชั้นปีที่หนึ่งพจนีย์ จันเกษม
2521การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หกวิเศษศักดิ์ โคตรอาษา
2523การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน" สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯนพดล สหชัยเสรี
2524การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การสือสาร" วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาตามโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกอแก้ว เพชรบุตร
2524การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐมเพ็ญศรี สร้อยเพชร
2524การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "คำที่เป็นคำถาม" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งรุจา เถาวงศ์
2518การสร้างชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคล "วิชาวัสดุและการออกแบบ" สำหรับนิสิตแผนกศิลปศึกษาวัฒนะ จูฑะวิภาต
2519การสร้างตำราแบบโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โกวิท ฉิมทับ
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา "สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์" สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยปีที่ 4ไพศาล แสงแก้ว
2524การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาชีววิทยาเรื่อง "ยีนทำงานได้อย่างไร" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยุพดี งามศรีสิทธิศักดิ์