Browsing by Author สุพรรณี วราทร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
254850 ปี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุพรรณี วราทร
2548การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชนพรทิพย์ แจ้งสว่าง
2526การประเมินคุณค่าหนังสือชีวประวัติของคนไทยที่พิมพ์จำหน่ายระหว่าง พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2523รัชนีกร อินเล็ก
2545การวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544จันทรกานต์ จินตนารักษ์
2545การวิเคราะห์นวนิยายแปลสำหรับเยาวชนจากภาษาตะวันตกซึ่งจัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2532-2540สริญญา นาชัย
2549การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2548อภันตรี กันเดช
2545การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลในการประกวดหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2544ทิพวัลย์ ขันธมะ
2546การวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นชมนาด บุญอารีย์
2524การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดของคณาจารย์วิทยาลัยครูยะลาเพื่อการสอนวราภรณ์ ภู่แย้ม
2526การศึกษาผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ลัดดา รุ่งวิสัย
2527การศึกษาเปรียบเทียบการรับทราบข่าวสารและความรู้ ระหว่างผู้ใช้กับผู้ไม่ใช้ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านถ้ำคะนอง ตำบลสากเหล็ก อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรสุมน ชูประสิทธิ์
2539การเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสมปอง อ้นเดช
2532การเลือกซื้อหนังสือของผู้อ่านในร้านจำหน่ายหนังสือย่านสยามสแควร์บารนี อาชวนิจกุล
2545การใช้หนังสือหายากของผู้ใช้ห้องสมุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัณฑ์ชนิต บาลีเขต
2549ความต้องการบริการของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครขนิษฐา จิตรหลัง
2535ความต้องการและการใช้สารนิเทศของมัคคุเทศก์เอื้อมพร เฮนะเกษตร
2528ความต้องการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดสร็จ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่เฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกศศิวิมล ชัยวีระไทย
2529ความพึงพอใจด้านวัสดุการอ่านของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินีรุ่งฤดี สุดนักรบ
2546ความสนใจในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสุชาดา เชิดชูธรรม
2530ความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักเรียนนายเรือกาญจนา พุทธนิมนต์