Browsing by Author สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดการเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษาเชื้อเพลิงจากแกลบร่วมกับเปลือกไม้ยูคาลิปตัสกำชัย วงศ์วัฒนเกียรติ
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากอุตสาหกรรมโรงงานเครื่องดื่มโดยการหมักร่วมราตรี ซุ่ยหิรัญ
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มและโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิชชุตา ตุ่มทอง
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในหน่วยงานทหาร :กรณีศึกษากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์อภิญญา จันทเขตต์
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรโดยการหมักร่วมกับผักตบชวาสรศักดิ์ ท่าใหญ่
2555การวิเคราะห์ปริมาณการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการผลิตไบโอดีเซล (บี 100) จากปาล์มน้ำมัน : กรณีศึกษาตัวอย่างสวนปาล์มน้ำมัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และโรงผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยอรุณสุข แสงสอาด
2556การศึกษาสัดส่วนการป้อนอากาศที่มีผลต่อการเกิดอนุภาคขนาดเล็กและออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้ชีวมวลร่วมกับถ่านหินตุลาธร โอภากุลวงษ์
2554ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากขยะ กรณีศึกษาตลาดไทปริพัฒน์ จึงชัยชนะ
2554ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนจากมูลสุกรร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิราชวณิชย์ ชำนาญ
2554ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยไบโอแก๊สที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรน้ำเพชร พันธุ์พิพัฒน์
2554โครงการวิจัยปรับปรุงระบบก๊าซิฟิเคชันของสารชีวมวลสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสะอาด : รายงานการวิจัยสุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ