Browsing by Author สุภางค์ จันทวานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดาศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์
2551กระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตากวัลยา มนัสเกษมสิริกุล
2546กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกายอัชวัน หงิมรักษา
2551การคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดหน่วยงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราณิศา วงธรรมรัตน
2557การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิงจากพม่า : กรณีศึกษาลูกจ้างทำงานบ้านในกรุงเทพมหานครผจงรักษ์ ศรีไชยวงค์
2531การจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆ ในสังคมไทย : รายงานผลการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช
2536การดำเนินการในโครงการประกอบอาชีพอิสระของกรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในชนบทภาคกลางอัจฉรา รัตนานุวัติ
2548การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทยมนทกานต์ ฉิมมามี
2550การนำเข้าแรงงานลาวในจังหวัดสงขลา : กระบวนการ ปัญหาและผลที่เกิดขึ้นเกตุชพรรณ์ คำพุฒ
2540การนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาเขตชนบทยากจนในภาคกลางวรรณี ไทยานันท์
2549การปฏิบัติการข่าวสาร ข่าวลือ และแบบแผนพฤติกรรมฝูงชนวุ่นวาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์โจรนินจา และเหตุการณ์จับนาวิกโยธินในภาคใต้ของประเทศไทยกิ่งอ้อ เล่าฮง
2532การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมนตรี อนันตรักษ์
2542การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนีสุภางค์ จันทวานิช; ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์; พัทยา เรือนแก้ว; สุธีรา นิตยานันทะ; อัญชลี เข็มครุฑ
2549การย้ายถิ่นของแรงงานพม่า และผลกระทบต่อการพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากสุมาลี แซ่ว่อง
2544การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช; อมรทิพย์ อมราภิบาล; อังคณา กมลเพชร; วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์; สุระ คุณคงคาพันธ์; ปราณี มหาศักดิ์พันธ์; สมาน เหล่าดำรงชัย; สมยศ ลี้ตระกูล; บรรสิทธิ์ ทาทอง
2547การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช
2540การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครชูชาติ พ่วงสมจิตร์
2546การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก็จกนก เอื้อวงศ์
2547การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยจันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, ม.ล., 2510-
2529การสำรวจทัศนคติเยาวชนไทยต่อประเทศญี่ปุ่นและประเทศในประชาคมอาเซียนสุภางค์ จันทวานิช