Browsing by Author สุภาพรรณ ณ บางช้าง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การตรวจสอบชำระการศึกษาเชิงวิเคราะห์ คัมภีร์โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐีทองคำ สุธรรม
2533การตรวจสอบชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ปริตตสังเขปบุญจันทร์ ทิพชัย
2527การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบทสุภาพรรณ ณ บางช้าง; ไหม รัตนวรารักษ์; ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ
2525การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท : รายงานผลการวิจัยสุภาพรรณ ณ บางช้าง; ไหม รัตนวรารักษ์
2531การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ชินจริตวาสน์ มุขยานุวงศ์
2532การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์วังสมาลินีเนทิษ รุจิรรุจนะ
2532การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สัมพันธจินตามานิต ชาวโพธิ์เอน
2530การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง การพนันในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีบาลีรัตน์ สนแก้ว
2530การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระอัคนีในวรรณคดีสันสกฤตธีรศานต์ ประจันพล
2527การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องโลกุปปัตติสมพงษ์ ปรีชาจินดาวุฒิ
2533การศึกษาเรื่องตัทธิตในคัมภีร์รูปสิทธิปกรณ์ประโชค ชัยสุวรรณ์
2550งานนิพนธ์ของพระสารีบุตรในพระไตรปิฎกบาลีสมพรนุช ตันศรีสุข
2526ทันตธาตุนิธาน : การตรวจสอบชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิชัย กุลษาบาล
2518พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยสุภาพรรณ ณ บางช้าง
2531วิวัฒนาการงานเขียนที่เป็นภาษาบาลีในประเทศไทย : ประเภทวิเคราะห์ธรรมในพระสุตตันตปิฎกสุภาพรรณ ณ บางช้าง
2525หงส์ในวรรณคดีสันสกฤตและบาลีละเอียด วัฒนไพศาล
2525โลกัปปทีปกสาร ปริเฉท 7 : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์สุชาติ บุญชัย