Browsing by Author สุภาพ วาดเขียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2511การค้นคว้าสภาพของแสงสว่างที่เหมาะสมในการอ่านตัวพิมพ์ไทย ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันสุภาพ วาดเขียน
2535การประเมินการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบงานทะเบียน และวัดผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัดลัดดา บูรพากูล
2533การพัฒนาแบบวัดความรับผิดชอบสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภัสรา อรุณมีศรี
2515การลาของอาจารย์วิทยาลัยครูในเขตพระนครและธนบุรีปีการศึกษา 2513จำปี อู่เงิน
2523การศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริสนนท์ศุกรีย์ ค้าทันเจริญ
2524การสำรวจอัตราความเร็วและความถูกต้องในการอ่าน ของผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานครทิพย์อนงค์ ภูรัต
2533การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูดวินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา
2522การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใช้กับไม่ใช้แผ่นโปร่งใสประกอบการสอนสุชาดา อมรพิเชษฐ์กุล
2530ความคิดเห็นของอาจารย์และผู้เข้าสอบต่อหลักสูตรและการสอบวิชาชุดครู ระดับประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ของกรมการฝึกหัดครูมาโนช กลัดภิบาล
2536ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดฉะเชิงเทราจุฬาลักษณ์ สันทัดพร้อม
2522ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคณัฐ อัญชันภาติ
2529ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความต้องการการศึกษาต่อ ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ในกรุงเทพมหานครนวลศิริ พงศ์ถาวรภิญโญ
2524ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสุนีย์ วิงวอน
2523ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพรรณเพ็ญ ทนกล้า
2524ปัญหาในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ในกรุงเทพมหานครอรรถศิษฏ์ สมรรถการอักษรกิจ
2524ปัญหาในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานครปัญญา อุทัยพัฒน์
2519ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ จากชุดสื่อการสอนด้วยตนเอง ในวิชาวิทยาศาสตร์สุปาณี อุณหโภคา
2525ลักษณะบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ควรจะเป็นสุภาพ วาดเขียน
2534อัตราตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จากผู้ปกครองนักเรียนต่างระดับการศึกษา โดยจดหมายนำที่ลงนามของบุคคลต่างกลุ่มประไพพิศ อาจสำอาง