Browsing by Author สุภาวดี มิตรสมหวัง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หทัยชนก อริยทันโตศรี
2554กระบวนการเสริมพลังคำสอนพระพุทธศาสนาในสังคมไทย : ศึกษากรณีการสอนพระพุทธศาสนา ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานครสุชาดา ไพยรัตน์
2546การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีชุมชนย่านบางลำพูวิมลสิริ เหมทานนท์
2552การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนสาวิตรี ณรงค์น้อย
2553การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบนพิชญา ศศิธร
2557การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำสาขาตอนบนของประเทศไทยภัทร ยืนยง
2553การเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง : ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานครภัสริน รามวงศ์
2545การแสดงบทบาทคาดหวังของผู้บริหารสตรีในองค์การ : ศึกษากรณีบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ชนาภา สุริโย
2540ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนฤมล วิศวรุ่งโรจน์
2545ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 8ชาติชาย ตันติวุฒิวร
2545ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครไชยรัตน์ บุตรพรหม
2543ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ผลิพันธุ์ พวงช่อ
2553ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม่ : ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดสายชล ปัญญชิต
2550ภาวะสังคมเสี่ยงภัย : แพทย์กับชีวิตคนไข้ในสังคมไทยกัญญาณัฐ เฮ็งบ้านแพ้ว
2544สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์ซิกข์ มอญ เขมรและไทย : รายงานผลการวิจัยสุภาวดี มิตรสมหวัง
2549สื่อโฆษณากับอัตลักษณ์ของบุรุษชนชั้นกลางไทยในปัจจุบันจริยา เรืองเดชสกุล
2544แรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชนสถาปนา จุณณวัตต์
2543แรงจูงใจทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการกระทำรุนแรง ของบิดามารดาในเขตกรุงเทพมหานครธวัช วงศ์สง่า
2543โอกาสในการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณียาบ้าปัญญา ชะเอมเทศ