Browsing by Author สุมาลี ปิตยานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึกอาชีพระยะสั้น : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยสารพัดช่างพรทิพย์ มีสัตย์
2538การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุมาลี ปิตยานนท์; แล ดิลกวิทยรัตน์; เทียนฉาย กีระนันทน์; จุฑา มนัสไพบูลย์; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; วรวิทย์ เจริญเลิศ
2538การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้เข้าศึกษาในโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนรินทร์ คุณาจิตพิมล
2539การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของเงินอุดหนุนจากรัฐที่ให้แก่การศึกษาเอกชนภคพร วัฒนดำรงค์
2530การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการสร้างถนน โดยเน้นหนักการใช้แรงงานคน : กรณีศึกษาโครงการสร้างถนนชนบทสายบ้านสะแล่ง-ผามวัว-ศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนจิตติวัฒน์ กันธมาลา
2538การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจิรัสยา พีรานนท์
2537การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนทางอาชีวศึกษาปฐมพร วิเศษชาญเวทย์
2549ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษา ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของสายการบินไทยกับสายการบินสิงคโปร์ธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล