Browsing by Author สุรพล สุดารา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การกระจายและความหลากหลายของสัตว์ทะเลตามฤดูกาลในแหล่งหญ้าทะเล ที่อ่าวปัตตานีกฤษณ อินทรสุข
2544การจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการบริเวณส่วนเหนือของอ่าวไทยตอนในฐิติยา เทวัญอิทธิกร
2542การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนในสมฤดี มีประเสริฐ
2544การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการบริเวณอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกปวีณา ด่านกุล
2520การตอบสนองของแพลงตอนพืชทะเลบางชนิดต่อการเพิ่มระดับอุณหภูมิศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
2538การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการสารคดีทางโทรทัศน์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปรียานาฏ หงษ์จินดา
2522การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของหอยนางรม(Crassostrea commercialis Iredale & Roughly) ในภาวะความหนาแน่นประชากรของหอยและระดับต่าง ๆ กันที่ ตำบลอ่างศิลิา จังหวัดชลบุรีรัชฎาภรณณ์ อุปลพันธุ์
2527การเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพในช่วงรัชกาลที่ 5-7 และผลกระทบทางสภาพแวดล้อมต่อประชาชนเยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล
2518การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรตามฤดูกาล และประจำวันของตัวอ่อนของสัตว์น้ำหน้าดิน จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดที่อ่างศิลา ชลบุรีไพเราะ เคาศิริกุล
2521ความชุกชุมของเพรียงวัยอ่อนในบริเวณอ่าวไผ่ จ.ชลบุรี และความแตกต่างในการชอบลงเกาะบนวัสดุชนิดต่าง ๆแช่มช้อย ฐานพงษ์
2531ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับขนาดของปลาจักรผาน (Psettodes erumei bloch & Schneider, 1801)จุฑามาศ ยศสิงห์
2542ความเป็นไปได้ของทางเลือกอื่นในการช่วยให้ปลาสามามารถผ่านสิ่งกีดขวางทางน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นอุษารัศม์ นพคุณ
2546คู่มือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติทวีวงศ์ ศรีบุรี
2529ผลกระทบของสารตั้งต้นของสารลดแรงตึงผิว ABS และLAS ต่อลูกปลานิล (Tilapia nilotica) ในระดับความเค็มต่าง ๆอัจฉราภรณ์ อุดมกิจ
2530ผลของความเค็มและกรดฮิวมิกต่อการเจริญของ ไดโนแฟลกเจลเลต : Protogonyautax tamarensis (Lebour) Taylor และ P. cohorticula (Balech) Taylorไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
2506สถิติชีพของปลาปากคม, Saurida tumbil, (Bloch) ที่พบในอ่าวไทยสุรพล สุดารา
2546หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเลทวีวงศ์ ศรีบุรี; สุรพล สุดารา; ศุภิชัย ตั้งใจตรง; ลือชัย ครุธน้อย; ผ่องศรี จั่นห้าว
2543อิทธิพลของความชื้นและแสงแดดต่อการเสื่อมสภาพของจิตรกรรมฝาผนังในวัดกตัญชลี เวชวิมล
2525อิทธิพลของช่วงเวลาโผล่เหนือน้ำและลักษณะการวางวัสดุให้หอยเกาะ ที่มีต่อการเติบโตของหอยนางรมปากจีบ (Crassostrea commercialis Iredale & Roughly)ชุติมา ตันติกิตติ
2518อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่ปราณี เนียมทรัพย์