Browsing by Author สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การศึกษาพฤติกรรมเสื่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของผู้ชายที่เข้ามาตรวจรักษาโรคพรรณนิภา สังข์ทอง
2554การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงวงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; นันทา อ่วมกุล; สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
2553ความรู้ เจตคติ และความต้องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานครภรณ์ทิพย์ ทิพย์สงเคราะห์
2548ผลของโปรแกรมเพศศึกษาต่อการป้องกันตนเองจากการกระทำผิดทางเพศ ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นริศา อาจอ่อนศรี
2551พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาทางเพศของสตรีวัยหมดระดู ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปิยนุช พันธ์ศิริ
2549พฤติกรรมทางเพศในสตรีที่ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดฟ้าประไพ ปาละนันทน์
2551ลักษณะบริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพทางเพศที่ต้องการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีกุลกานต์ ประเสริฐกิจวัฒนา
2550อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 102สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง; ณรงค์เดช สรุโฆษิต; สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล